Gå til innholdet

NOUer

NOU 2018:18

Trygge rammer for fosterhjem

NOU 2016:16

Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

NOU 2012:5

Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

NOU 2017:8

Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

NOU 2017:12

Svikt og svik Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt