Gå til innholdet

2018 – 2020

Vi i organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) ønsker å heve kvaliteten på barnevernet, samt rettssikkerheten til foreldre i møte med barnevernet og hjelpeapparatet forøvrig.

OBF er også opptatt av å styrke det biologiske prinsippet og at foreldre anerkjennes som viktige samarbeidspartnere i barnas hverdag enten de bor hjemme eller er under barnevernets omsorg.

Vi ønsker å jobbe for å styrke relasjonene mellom foreldre-barn-fosterfamilie.

Vi ønsker økt fokus på tidlig innsats og bredere satsning på tilbakeføringer til hjemmet.

Vårt formål er : «å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna under barnevernets omsorg, eller er i ferd med å få det.

OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger.

Barnevernslovutvalget:

– minstekrav til hva par.4-16 (oppfølging av foreldre) skal inneholde av tilbud, hjelp til foreldrene

– hastevedtak/hasteplasseringer (akuttvedtak)

– samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre, barneverntjenesten, skole og andre

– tilbakeføring

Tvangsadopsjon/adopsjon skal ikke ligge til Barnevernstjenesten.

– støtteperson

 

Barnevernsreformen – kommunereformen

– hjelpetiltak

– støtteperson

– slekts/nettverksplasseringer

 Samvær: hyppighet i forhold til tilbakeføring

 Familieråd som metode

 

 Særdomstolsutvalget:

 

Vi som organisasjon går inn for Tingrettene, men vi støtter ikke at fylkesnemdlederne automatisk gis stilling som Tingrettsdommere

 

Familievernets oppfølging av foreldrene:

– tilbud vs. tiltak

– mandatet til familievernkontorene

– det nasjonale tilbudet

– ansvarsavklaring mellom aktørene

– «kriseteam»