Gå til innholdet

 

PROTOKOLL

 fra landsmøtet i Organisasjonen for Barnevernsforeldre, OBF

 Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Dato: 29.april 2018

Kl. 11.00 – 17.00

Til stede:

Merethe Løland                                   Hellvik

Anne Hammergren                              Kristiansand

Svein Westrheim                                  Bergen

Regine Moen                                       Skien

Ronny Emil Jakobsen                          Vegårshei

Ina Krefting Taug                                Drammen

Renate Egebakken                               Egersund

Kjersti Granli Lier                               Hamar

Sigrid Forberg                                     Brumunddal

Tanja Jaqueline S. Skåra                      Egersund

Therese W.S. Håland                           Sandnes

Catrine Jondal                                      Moi

Marita Opøien                                     Tønsberg

Jarle Nipe                                            Tønsberg

Unni Plaszko                                       Kristiansand

Åse Olsen                                            Haugesund

Karen Malene Bø                                Tjelta

Lise Marie Lågstad                              Drammen

Helene Lea Helland                             Bryne

Trond Helland                                      Bryne

Mona Aurland                                      Sætre

Anne Grethe von Hirsch Moe             Oslo

Saksliste for Landsmøtet 2018:

1. Konstituering
a) Godkjennelse av innkallelse
b) Godkjennelse av saksliste
c) Valg av ordstyrer og referent
d) Valg av tellekorps
2. Årsberetning
3. Regnskap for 2017
4. Innkomne saker
5. Utviklingsplan
6. Vedtektsendringer
7. Rammebudsjett
8. Valg av hovedstyret

Leder Merethe Løland ønsket alle velkommen.

SAK 1 – KONSTITUERING

 a) Godkjennelse av innkallelse

Ingen innsigelser.

           Vedtak:

Innkallelsen ble enstemmig godkjent.

  1. b) Godkjennelse av saksliste

Ingen innsigelser.

Vedtak:

Innkallelsen ble enstemmig godkjent.

  1. c) Valg av ordstyrer og referent/protokollfører

Hovedstyret la frem forslag om Svein Vestrheim som ordstyrer for landsmøtet.

           Vedtak:

Svein Vestrheim ble enstemmig valgt som ordstyrer ved akklamasjon.

 Hovedstyret la frem forslag om at Ina Krefting Taug velges som protokollfører for landsmøtet.

Vedtak:

Ina Krefting Taug ble enstemmig valgt som protokollfører for landsmøtet

           Ordstyrer opplyste at det var 22 medlemmer tilstede, hvorav 20 har        stemmerett.

  1. d) Valg av tellekorps

Hovedstyret foreslo Karen Malene Bø og Catrine Jondal som tellekorps.

                    Vedtak:

Karen Malene Bø og Cathrine Jondal ble enstemmig valgt som tellekorps.

 e) Valg av 2 til å underskrive protokollen

Hovedstyret foreslo at Sigrid Forberg og Trond Helland skulle skrive under protokollen.

Vedtak:

Landsmøtet valgte enstemmig Sigrid Forberg og Trond Helland.

 f) Godkjennelse av forretningsorden (taletid)

Ordstyrer foreslo at det foreløpig ikke settes noen taletid,men anmoder landsmøtets deltagere om å begrense taletiden. Ordstyrer forbeholder seg retten til å komme tilbake til en forretningsorden.

Vedtak:

Landsmøtet vedtar foreløpig ingen forretningsorden.

 SAK 2 – ÅRSBERETNING

 Årsberetningen for 2017 var tidligere sendt ut som del av sakspapirene.

Vedtak:

Årsberetningen ble enstemmig tatt til etterretning av landsmøtet.

 SAK 3 – REGNSKAP FOR 2017

 Organisasjonskonsulent Arslan Rashid skulle ha lagt frem regnskapet for 2017, men hans fly ble dessverre kansellert fra OSL 28.april 2018, og neste tilgjengelige fly var 29.april 2018 kl.15.00. Så beklageligvis hadde ikke Rashid anledning til å møte på landsmøtet.

Regnskapet er sendt ut som del av sakspapirene.

Kommentar: Tidligere medlemmer som f.eks ikke har betalt medlemskontingenten må gis tilbud/faktura for året etter. OBFs rutiner for dette sjekkes med organisasjonskonsulenten.

Vedtak:

Regnskapet ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

SAK 4 – INNKOMNE FORSLAG

 1.sak av innkomne saker fra Hagen om medlemmer/kontor

 Vedtak:

Forslaget oversendes Hovedstyret til videre behandling.

 2.sak av innkomne saker fra Kjersti Opprette ulike komiteer/grupper, f.eks. Gratis TV-reklame ved høytider.

 Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Kjersti arbeider videre med en gruppe m gratis TV-reklame

 SAK 5 – UTVIKLINGSPLAN

 Forslag til Utviklingsplan for 2018-2020 er sendt ut med sakspapirene. (liten skrivefeil i utviklingsplanen: Overskriften står det 2016-2018. Det skal selvfølgelig være 2018-2020.

Vedtak:

Utviklingsplanen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 SAK 6 – VEDTEKTSENDRINGER

 Nytt pkt fremmet av Hovedstyret, som fulgte med sakspapirene:

 

«2.2.2 Støttemedlemsskap

Støttemedlemskap kan tegnes av pårørende til foreldre, enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser. Støttemedlemmer som bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private ekker offentlige instanser. Støttemedlemmer som bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser betaler årlig en kontingent på kr.500,-. Enkeltpersoner betaler en kontingent på kr.200,-. Landsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten.»

Nytt endringsforslag fra Regine Moen til Hovedstyrets forslag:

4.setning i pkt.2.2.2 endres til: «Enkeltpersoner betaler en kontingent på kr.200,-. Par og samboere betaler en kontingent på kr.300,-.»

5.setning blir stående som den er.

Vedtak:

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt endringsforslag fra Jarle til Hovedstyrets forslag:

Siste setning i pkt.2.2.1 flyttes til nytt 2.ledd i pkt.2.2.2 i sin helhet:

«Siste setning i pkt.2.2.1: «Støttemedlemmer kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen.» – Denne setningen strykes fra pkt.2.2.1 og flyttes uten endringer til nytt 2.ledd i 2.2.2.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt pkt.2.2.2 lyder fra og med dette landsmøtet:

«2.2.2 Støttemedlemsskap

Støttemedlemskap kan tegnes av pårørende til foreldre, enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser. Støttemedlemmer som bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private ekker offentlige instanser. Støttemedlemmer som bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser betaler årlig en kontingent på kr.500,-. Enkeltpersoner betaler en kontingent på kr.200,-. Par og samboere betaler en kontingent på kr.300,-.» Landsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten.

Støttemedlemmer kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen.»

Pkt.2.3 Landsmøtet

Forslag fra Jarle Nipe:

Pkt.2.3, 2.ledd, 2.setning:

«Neste landsmøte avholdes innen mai 2020»

fjernes i sin helhet.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Ronny Emil Jakobsen:

pkt.2.3, 2.ledd, 1.setning endres til:

«Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned, hvert partallsår.»

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Hovedstyret utsendt med sakspapirene til 2.avsnitt, nytt pkt.g)

«g. Leder og 2 styremedlemmer velger for 4 år og nestleder og 2 styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges alltid for 2 år.»

Forslag fra Kjersti:

Nytt pkt.2.3 g):

«g) Ved landsmøtet 2018 velges leder og 2 styremedlemmer for 4 års periode i styret. Nestleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, velges for 2 års periode. Fra og med landsmøtet 2020, velges nestleder og 2 styremedlemmer for 4 år,vara for 2 år. Det vil heretter bli valg på vararepresentanter hvert 2.år, de andre styremedlemmene for 4 års perioder.

Hvis leder gir seg etter endt periode, rykker nestleder automatisk opp til leder, etter 2 år hvis vedkommende ønsker det.»

Kjersti trakk sitt forslag til vedtak.

Forslag fra Merethe:

Nytt pkt. 2.3 g):

«g) Leder og nestleder velges annen hver gang 2 eller 4 år, leder velges for 4 år i 2018, nestleder for 4 år i 2020.

2 styremedlemmer velges for 4 år og 2 styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.»

Merethe trekker sitt forslag til 1.ledd da hun støtter Jarle Nipes forslag.

Forslag fra Jarle Nipe:

Nytt pkt.2.3 g):

«g) Leder velges for 4 år og nestleder for 2 år i 2018. Fra 2020 står leder og nestleder på valg annen hver gang for 4 år.

2 styremedlemmer velges for 4 år og 2 styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.»

Jarles forslag ble vedtatt.

Nytt pkt. g) i vedtektenes pkt 2.3 blir da lydende:

«g) Leder velges for 4 år og nestleder for 2 år i 2018. Fra 2020 står leder og nestleder på valg annen hver gang for 4 år.

2 styremedlemmer velges for 4 år og 2 styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.»

Pkt.2.3 siste avsnitt:

«pkt.(A) og b» endres til «pkt.a og b»

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Pkt.2.6 Lokallag, 5.setning:

ordet  «strategiplan» endres til ordet «utviklingsplan», slik at 5.setning blir lydende:

«……Lokallaget skal arbeide ut fra OBFs vedtekter, utviklingsplan og verdier. …..»

 Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.7.1 Om rusmiddelbruk:

Ny 4.setning og punktets siste setning: «…….Ordinære medlemmer kan ved gjentagelse bli nektet å delta på møter og samlinger i regi av OBF………………….»

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Pkt 5. Oppløsning av organisasjonen:

2.setning som idag lyder:

«Ved oppløsning tilfaller organisasjonens midler Foreldrestøtten i Oslo, Kirkens Bymisjon.»

Anmodning: Her ønsker hovedstyret innspill fra Landsmøtet da det i dagens vedtekter står at ved oppløsning av OBF tilfaller organisasjonens midler Foreldrestøtten i Oslo, Kirkens Bymisjon. Foreldrestøtten i Oslo er nedlagt, og vedtektene må dermed endres.

Nye forslag fra landsmøtet:

Fokus på Barnevernet

Barnekreftforeningen

Sykehusklovnene

Leger uten grenser

UBUNTU

Sommercamp/leir for barna og foreldre

Ferie for alle

Røde Kors

Familievernkontorene

Det ble anmodet om at det må tilfalle en organisasjon(er) med samme formål som OBF. Dette innebærer at Barnekreftforeningen, Sykehusklovnene, Leger uten grenser,  Sommercamp, Røde Kors, UBUNTU og Ferie for alle faller bort etter kriterier om nasjonalt nedslagsfelt og samme formål som OBF.

Vedtak:

Forslaget om Fokus på barnevernet ble vedtatt av landsmøtet.

Pkt 5 2.setning blir da lydende:

«Ved oppløsning tilfaller organisasjonens midler Fokus På Barnevernet.»

Nytt pkt.8 «Valgkomite:

«Valgkomiteens medlemmer kan ikke selv stille til valg ved landsmøtet. Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av styret og arbeide ut ifra gjeldende bestemmelser. Valgkomiteen vil om mulig bli nedsatt under Landsmøtet , og skal arbeide for å finne best mulig kandidater til Hovedstyret. Skulle det ikke være mulig å danne en valgkomite under landsmøtet vil hovedstyret bli satt til å danne valgkomite. Valgkomiteen skal dersom mulig være dannet senest 1 år før neste landsmøte. Skulle valgkomiteens medlemmer trekke seg, kan Hovedstyret oppnevne nye medlemmer til valgkomiteen.»

 Vedtak:

Enstemmig vedtatt uten endringer.

Pkt. 8 Iverksettelse blir nytt pkt.:

«9. Iverksettelse

 Vedtak:

Enstemmig vedtatt uten endringer.

 Pkt.9 Iverksettelse. Ny siste setning:

«Endret på Landsmøtet 29.april 2018.»

 Vedtak:

Enstemmig vedtatt

SAK 7 – RAMMEBUDSJETT

Rammebudsjettforslag er sendt ut som del av sakspapirene.

Leder svarte på spørsmål fra landsmøtets deltagere knyttet til rammebudsjettet. Det fremkom ingen endringsforslag.

Vedtak:

Rammebudsjettet ble vedtatt slik det forelå i sakspapirene uten endringer

 SAK 8 – VALG AV HOVEDSTYRET

Vedtektsendringene får konsekvenser for valgene.

 Valgkomiteen har bestått av:

Åse Olsen og

Kjersti Granli Lien

Valgkomiteens innstilling til hovedstyret med varamedlemmer:

Styreleder:             Merethe Løland                         4 år

Nestleder:              Åse Olsen                                  2 år

Styremedlem:        Svein Vestrheim                        2 år

Styremedlem         Ina Krefting Taug                      2 år

Styremedlem         Regine Moen                             2 år

Styremedlem         Kirsten Ydstines Slungård         2 år

Varamedlem:         Renate Egebakken                     2 år

Varamedlem          Kristin Hagen                            2 år

Kirsten Ydstines Slungård har trukket sitt kandidatur før landsmøtet, og hadde dessverre ikke mulighet til å komme på landsmøtet.

Åse Olsen trakk sitt kandidatur som nestleder under landsmøtet.

Kristin Hagen har ikke møtt til landsmøtet, og man antok at hun da ikke er kandidat til hovedstyret.

Valgkomiteen

Valgkomiteen la frem flg ny innstilling:

Leder:                              Merethe Løland               4 år

Nestleder:                        Regine Moen                   2 år

Styremedlem:                  Svein Vestrheim              4 år

Styremedlem:                  Ronny Emil Jakobsen     4 år

Styremedlem;                  Ina Krefting Taug            2 år

Styremedlem:                  Renate Egebakken           2 år

Varamedlem:                   Mona Aurland                 2 år

Varamedlem:                   Helene Lea Helland         2 år

Valg:

Valgene baserte seg på valgkomiteens nye innstilling, og benkeforslag opp mot disse forslagene.

Styreleder:                       Merethe Løland               4 år

Det fremkom ingen forslag til motkandidater.

Avstemningsresultat:

Merethe Løland ble ved akklamasjon enstemmig valgt som styreleder for 4 år.

Nestleder:                        Regine Moen                   2 år

Anne Grethe von Hirsch Moe foreslo Renate Egebakken som motkandidat til nestledervervet.

Avstemningsresultat (stemmeseddel nr. 1)

Regine Moen fikk 9 stemmer og Renate Egebakken fikk 12 stemmer.

Renate Egebakken ble valgt som nestleder for 2 år.

Styremedlem:                  Svein Vestrheim              4 år

Ingen motforslag.

Avstemningsresultat:

Svein Vestrheim ble enstemmig ved akklamasjon valgt som styremedlem for 4 år.

Styremedlem:                  Ronny Emil Jakobsen     4 år

Anne Grethe von Hirsch Moe foreslo Mona Aurland som motkandidat.

Avstemningsresultat (stemmeseddel nr.2)

Ronny Emil Jakobsen fikk 13 stemmer og Mona Aurland fikk 6 stemmer.

Ronny Emil Jakobsen er valgt som styremedlem for 4 år.

Styremedlem:                  Regine Moen                   2 år

Mona Aurland og Helene Lea Helland stiller mot Regine Moen som styremedlem for 2 år.

Avstemningsresultat (stemmeseddel nr.3):

Regine Moen fikk 11 stemmer, Mona Aurland fikk 6 stemmer og Helene Lea Helland fikk 2 stemmer.

Regine Moen er valgt som styremedlem for 2 år.

Styremedlem:                  Ina Krefting Taug            2 år

Avstemningsresultat: (stemmeseddel nr.4):

Marita Opøien og Mona Aurland stilte som motkandidat til Ina Krefting Taug.

Ina Krefting Taug fikk 18 stemmer, Marita Opøien fikk 2 stemmer og Mona Aurland fikk 0 stemmer.

Ina Krefting Taug er valgt som styremedlem for 2 år.

  1. Varamedlem: Mona Aurland                 2 år

Marita Opøien stilte som motkandidat.

Avstemningsresultat:

Mona Aurland fikk 17 stemmer og Marita Opøien fikk 2 stemmer.

Mona Aurland er valgt som 1.varamedlem for 2 år.

  1. varamedlem: Helene Lea Helland         2 år

Avstemningsresultat:

Helene Lea Helland ble enstemmig ved akklamasjon valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Nytt hovedstyre med varamedlemmer i OBF for perioden 2018 – 2020:

Leder:                                       Merethe Løland                       4 år

Nestleder:                                 Renate Egebakken                  2 år

Styremedlem:                           Svein Vestrheim                       4 år

Styremedlem:                           Ronny Emil Jakobsen             4 år

Styremedlem:                           Regine Moen                            2 år

Styremedlem:                           Ina Krefting Taug                    2 år

  1. varamedlem: Mona Aurland                         2 år
  2. varamedlem: Helene Lea Helland                 2 år

 Ina Krefting Taug

referent

2 til å underskrive protokollen:

Sola den 29.april 2018

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                _________________________

Sigrid Forberg                                                            Trond Helland

 


Protokoller :

Landsmøte 2016

Landsmøte 2014

Stiftelsesdokument