Gå til innholdet

Vedtekter Organisasjonen for barnevernsforeldrene

 

 1.Navn

 1.1 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er organisasjonen for barnevernsforeldre, forkortes til OBF.

1.2 Tilknytning

OBF er en selvstendig medlems- og interesseorganisasjon som er partipolitisk og religiøst uavhengig.

1.3 Formål

OBF sitt formål er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine under barnevernets omsorg, eller er i ferd med å få det.

1.4 Oppgaver

OBF skal arbeide aktivt for å:

– bidra til at foreldre og barn i barnevernet skal få det bedre, at deres rettssikkerhet ivaretas og at det opprettholdes en god relasjon mellom foreldre, barn, øvrig familie samt andre nærstående.

– bedre forståelse for at det i enhver plassering etableres et godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten.

– styrke det biologiske prinsippet.

– skape positive holdninger i barnevernet og samfunnet om barnevernsbarn og barnevernsforeldre.

– samarbeide med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger.

– være samlingspunkt og nettverk for barnevernsforeldre.

1.5 Kjerneverdier for organisasjonen

– kjærlighet

– trygghet

– respekt

– dialog

– samarbeid

 

1.6 Etiske retningslinjer

– OBF aksepterer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller helse.

– Støtte, rådgivning og veiledning skal ytes etter den enkelte foreldres ønske, og ut fra OBF`s formål.

– OBF skal fortløpende sørge for å kvalifisere representantene slik at de får gode rammer for å utøve sitt verv og utføre støttesamtaler med andre foreldre.

 1. Organisasjonen

Medlemmene utgjør grunnorganisasjonen. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

Hovedstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene, og påser at den daglige driften av organisasjonen er i tråd med vedtektene og verdigrunnlaget, samt Utviklingsplan.

AU har ansvaret for utøvelsen av den løpende driften. Der det er lokallag, består lokallaget av organisasjonens medlemmer i et avgrenset geografisk område.

2.1 Beslutningsregler

I OBF fatter Landsmøtet og hovedstyret gyldige vedtak når over halvparten av de avgitte stemmen er for. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Vedtak om vedtektsendringer og om oppløsning av organisasjonen krever minst 2/3 flertall.

 2.2 Medlemskap og kontingent

2.2.1 Ordinært medlemskap og valgbarhet

Foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine plassert av barnevernet og ønsker å tilslutte seg organisasjonens formålsparagraf, kan være ordinære medlemmer i OBF. Enkeltmedlemmer betaler en årlig kontingent på kr. 200,-. Par eller samboere betaler en samlet kontingent på kr. 300,-. Landsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten.

2.2.2 Støttemedlemskap

Støttemedlemskap kan tegnes av pårørende til foreldre, enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser. Støttemedlemmer som bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser betaler årlig en kontingent på kr 500,-. Enkeltpersoner betaler en kontingent på kr. 200,- Par og samboere betaler en kontingent på kr 300,-

Støttemedlemmer kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen.

2.3 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og kan avgjøre ethvert spørsmål innen OBF. Alle vedtak som fattes på Landsmøtet er bindende.

Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned, hvert 2. år. Neste Landsmøte avholdes innen mai 2020. Det innkalles senest 10 uker før Landsmøtet. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker. Forslag til saker skal være i styret 5 uker før Landsmøtet. Sakspapirer til Landsmøtet sendes ut senest 3 uker før Landsmøtet finner sted.

Landsmøtet skal behandle:

 1. a) Årsberetning
  b) Regnskap og revisjonsberetning for begge år i perioden
  c) Utviklingsplan for de kommende 2 år
  d) Andre saker og innkomne forslag
  e) Vedtektsendringer
  f) Rammebudsjett for de kommende 2 år
  g) Valg av: Leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem.
  h) Valg av valgkomite med 3 medlemmer.
  i) Leder og nestleder velges annen hver gang for 4 år. 2 styremedlemmer velges annen hver gang for 4 år og 2 varamedlemmer velges for 2 år.
  .

Hovedstyret legger frem på Landsmøtet en innstilling til kandidater til de ulike vervene, jfr. pkt. g.

Det skal føres protokoll fra Landsmøtet.

Hvert betalende medlem innen 4 uker før Landsmøtet kan møte med tale-, forslags- og stemmerett.

Hovedstyret har stemmerett på Landsmøtet, men ikke under pkt. a og b. Vedtak fattes ved alminnelig flertall med unntak av pkt. e. Vedtektsendringer, som fattes med 2/3 flertall, jfr. Pkt. 2.1.

 

2.4 Hovedstyret

Hovedstyret er høyeste myndighet mellom Landsmøtene og har ansvaret for at OBF`s virksomhet blir drevet i samsvar med Utviklingsplan, rammebudsjett, vedtekter og vedtak mellom landsmøtene.

Hovedstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Hovedstyrets oppgaver:

 1. a) Kontakt med myndigheter og andre organisasjoner
  b) Utarbeide høringsuttalelser
  c) Innkalle og forberede saker til Landsmøtet
  d) Rekruttere medlemmer
  e) Administrere virksomheten/ arbeidsgiveransvaret for ansatte i OBF.
  f) Ha kontakt med medlemmene.
  g) Utarbeide utviklingsstøttene tiltak.
  h) Ha ansvar for årsregnskap.
  i) Overordnet ansvar for lokallagene.
  j) Behandle personalsaker,
  k) Avholde styremøter minimum 4 ganger i året.

 

 2.4.1 Vilkår for å sitte i hovedstyre

Alle i hovedstyret må undertegne en taushetserklæring, og må ha betalt medlemskontingent.

For hvert nytt år må hovedstyrets medlemmer ha betalt medlemskontingent innen 1. februar.

Et medlem kan både ha verv i hovedstyret og sitte i styret i et lokallag.

 

2.4.2 Varamedlemmets rolle og arbeidsoppgaver

Varamedlemmer møter ved forfall av hovedstyremedlemmer, og ellers ved behov.

 

2.5 Arbeidsutvalg og Administrasjon

AU består av leder, nestleder og et hovedstyremedlem. AU har ansvar for at løpende drift er i tråd med vedtekter, vedtak og Utviklingsplan. Leder har det løpende personalansvar overfor organisasjonens ansatte.

2.5.1 Signaturrett

Styreleder har signaturrett. Hvis hovedstyrets leder blir langvarig sykemeldt eller søker permisjon fra vervet, tildeles signaturrett til nestleder.

2.6 Lokallag

Medlemmene oppfordres til å danne lokallag. Det dannes lokallag i de områder der det er interesse for det. En i hovedstyret er kontaktperson i hvert lokallag. Hovedstyret i OBF utarbeider vedtekter for alle lokallag, som fremmes på Landsmøte. Lokallaget skal arbeide ut fra OBFs vedtekter, utviklingsplan og verdier. Lokallag kan ikke politisk gi uttalelser på vegne av OBF uten å konferere med hovedstyret først. Når et lokallag danner et styre og har minst 10 betalende medlemmer, vil hovedstyret i OBF tilbakeføre 20 % av medlemskontingenten fra lokallagsmedlemmene. Utbetalingene vil skje i juni og desember. Regnskap fra lokallagene skal sendes hovedstyret kvartalsvis. Ved uoverensstemmelser i regnskapet vil utbetalinger fra hovedstyret kunne bli utsatt eller bortfalle helt. Lokallagene kan søke hovedstyret om tilskudd til aktiviteter og drift. Lokallagene kan ikke selv kreve medlemmer for ekstra kontingent. Lokallagene sender årsberetning og årsregnskap til hovedstyret hvert år innen 1.februar året etter.

2.7 Ekskludering fra tillitsverv og medlemskap

Tillitsvalgte og medlemmer som handler i strid med OBFs vedtekter, vedtak og retningslinjer eller opptrer slik at det skader organisasjonen, kan bli ekskludert fra medlemskap og alle tillitsverv i OBF. Dette kreves 2/3 flertall fra hovedstyret. Ekskluderingen trer i kraft umiddelbart etter at den er vedtatt.

Det utarbeides egne retningslinjer for hovedstyrets behandling av slike saker. En tillitsvalgt og et medlem kan bli suspendert i påvente av behandling av forslag til ekskludering. En som er ekskludert fra et tillitsverv eller medlemskap, kan ikke stille til valg for tillitsverv før etter minimum to valgperioder etter ekskluderingen.

2.7.1 Om rusmiddelbruk

Møter og samlinger i regi av OBF, skal være alkohol- og rusfrie. Overtredelse medfører at man blir sendt hjem på egen regning. Ved gjentakelse skal vedkommende ekskluderes fra tillitsverv, jfr. Ordinære medlemmer kan ved gjentagelse bli nektet å delta på møter og samlinger i regi av OBF.

2.8 Permisjon og fratredelse fra tillitsverv

Hovedstyret i OBF behandler søknader om permisjon. Hovedstyret kan innvilge permisjon i inntil 12 uker om gangen.

 

Dersom et hovedstyremedlem trekker seg eller av annen grunn faller fra vervet sitt, skal 1.vara tre inn i hovedstyret. Ved behov kan hovedstyret supplere og konstituere seg selv.

 1. Økonomi, budsjett, regnskap

OBF skal til enhver tid ha et budsjett for gjeldende regnskapsår. Budsjettet vedtas av hovedstyret ut fra rammebudsjettet som er vedtatt på Landsmøtet.

OBF skal føre regnskap for inntekter og utgifter i tråd med gjeldende lover og regler. Årsregnskapet med revisjonsberetning legges frem for Landsmøtet for godkjenning.

Eventuelle styrehonorar skal avgjøres av Landsmøtet.

 1. Ekstraordinært Landsmøte

Ekstraordinært landsmøte holdes når hovedstyret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 1. Oppløsning av organisasjonen

Oppløsning av organisasjonen kan avgjøres av landsmøte med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller organisasjonens midler Fokus På Barnevernet.

 1. Utvalg

Hovedstyret har fullmakt til å nedsette utvalg for å ivareta definerte oppgaver.

 

 1. Faglig råd

OBF skal ha et faglig råd som skal bestå av minimum 2 fagpersoner. Styreleder og et styremedlem tiltrer faglig råd som medlemmer. Hovedstyret oppnevner medlemmer av faglig råd. Faglig råd drøfter og avgir uttalelser om aktuelle faglige problemstillinger som organisasjonen arbeider med.

Faglig råd behandler ikke enkeltsaker. OBF kan ikke referere uttalelser fra enkeltpersoner i utvalget, med mindre annet er avtalt.

 

 1. Valgkomite

Valgkomiteens medlemmer kan ikke selv stille til valg ved Landsmøte. Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av styret og arbeidet ut ifra gjeldene bestemmelser. Valgkomiteen vil om mulig bli nedsatt under Landsmøtet, og skal arbeide for å finne best mulig kandidater til Hovedstyret. Skulle det ikke være mulig å danne en valgkomite under LM vil HS bli satt til å danne valgkomite. Valgkomiteen skal dersom mulig være dannet senest 1 år før neste LM. Skulle valgkomiteens medlemmer skulle trekke seg, kan Hovedstyret oppnevne nye medlemmer til valgkomiteen.

 1. Iverksettelse

Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter vedtak på Landsmøtet.

Oslo 26. oktober 2014. Endret på Landsmøte 29.april 2018.