NOU 2017:12

NOU 2017:12

Svikt og svik
Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

NOU 2017:8

NOU 2017:8

Særdomstoler på nye områder?
Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

NOU 2012:5

NOU 2012:5

Bedre beskyttelse av barns utvikling
Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Deloitte Del rapport

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Første delrapport Last ned ...