Gå til innholdet

Arkiverte aktivitete

NOU 2018:18

Trygge rammer for fosterhjem

NOU 2016:16

Ny barnevernslov
Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

NOU 2012:5

Bedre beskyttelse av barns utvikling
Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

NOU 2017:8

Særdomstoler på nye områder?
Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

NOU 2017:12

Svikt og svik
Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

Deloitte Del rapport

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet Første delrapport Last ned …