-en interesse- og støtteorganisasjon for foreldre som har barn plassert i barnevernet

En gruppe foreldre har sammen med noen støttespillere etablert en støtte- og interesseorganisasjon for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon – Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF).

I slutten av 2011 startet gruppen å ha jevnlig møter. I  2013 mottok vi prosjektmidler gjennom Mental Helse/ ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering  ( ”Barnevernsforeldre står sammen”). Bakgrunnen for møtene var at foreldre ønsket en organisasjon for foreldre i samme situasjon, hvor de kan tilby ulike former for støtte, samt være med som høringsinstans ved myndighetens forslag til endringer i barnevernet. En interesseorganisasjon for foreldre tilsvarende andre aktører i barnevernet som Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn. Dette for å bedre både foreldres egen og sine barns livssituasjon, samt føre til at foreldres stemme blir tydeligere når barnevernet diskuteres.

Bakgrunn for å etablere en egen organisasjon for foreldre til barn plassert i barnevernet

Barneverntjenesten har etter en omsorgsovertakelse plikt til både å følge nøye utviklingen til barna og til deres foreldre. Foreldre skal få tilbud om veiledning og oppfølging (jf. barnevernloven § 4-16).

Forskning i Norge har vist at foreldrene ofte blir glemt etter en omsorgs-overtakelse og at de ikke får den oppfølging de har rett til jf. barnevernloven. Videre viser forskningen at foreldre har et stort behov for hjelp og støtte. Det kan være hjelp til sorgbearbeiding, hjelp til å klare hverdagslivet og hjelp til å være foreldre til barn som ikke bor sammen med dem (Slettebø,2004, Moldestad & Skilbred, 2009; Havik &; Moldestad, 2003; Ellingsen, 2007).

Forskning har vist at hjelp til foreldre til barn plassert av barnevernet, bidrar til at foreldrene blir bedre samværsforeldre og samarbeidspartnere (NOU 2012:5). Noen tiltak er gjort for å forbedre dette, blant annet har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en veileder for barneverntjenesten om oppfølgingen av foreldre (BLD, 2009). Enkelte tjenestesteder innen det statlige barnevernet (Bufetat) har hatt samtale/veiledningsgrupper for foreldre, og i Kristiansand har de i flere år holdt foreldrekurs. I Oslo har Kirkens Bymisjon et tilbud til denne gruppe foreldre Foreldrestøtten, som er et møtested en kveld hver måned.

Regjeringen har de siste år evaluert barnevernet gjennom utredninger, arbeidsgrupper og forskning (barnevernsreformen). Flere av disse konkluderer med at det bør være tilbud om ulike støttetiltak til foreldre etter en omsorgsovertakelse, blant annet rett til en støtteperson som Danmark har lovfestet (Barnevernpanelet, 2011; Arbeidsgruppe oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011; NOU 2012:5 ”Bedre beskyttelse av barns utvikling”).

I forslag om endringer av barnevernloven som regjeringen har lagt frem for Stortinget (behandles 10.06.13), ble det dessverre ikke fremmet lovendringsforslag om støttetiltak for foreldre etter en omsorgsovertakelse. Det som står i proposisjonen er at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ”vil vurdere modeller for å følge opp foreldre til omsorgsplasserte barn bedre” (Prop.106 L, BLD 2012–2013:84).

Foreldre har over flere år savnet en egen brukerorganisasjon tilsvarende.

Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn. De ønsker en organisasjon som kan ha fokus på deres situasjon, og hvor de kan bli sett på som en viktig aktør i samarbeidet rundt barn og unge plassert av barnevernet. Dessuten ønsker de å samarbeide med myndighetene om utviklingen av et bedre barnevern i motsetning til de mange foreldreorganisasjoner/ nettverk som er etablert på internett og som jobber mot at barnevernet eksisterer.

I Danmark har de i over 40 år hatt en brukerorganisasjon for foreldre til barn i barnevernet; ForældreLANDSforeningen (FBU) som både er en organisasjon som gir støtte og hjelp til foreldre og som har rollen som ”foreldrenes talerør” overfor myndighetene og praksisfeltet. De siste 14 år har FBU fått økonomisk støtte fra Socialministeriet til et nasjonalt sekretariat. FBU’s formål er å gi støtte og rådgivning til foreldre gjennom telefonrådgivning, kurs, aktiviteter og samtalegrupper. I tillegg arbeider FBU for å gjøre myndigheter og andre involverte oppmerksomme på familienes særlige behov for støtte før, under og etter plassering av barn utenfor hjemmet.

Hva er gjort av arbeid i Organisasjonen for barnevernsforeldre

Fra slutten av 2011 har en gruppe foreldre, sammen med noen støttespillere/ fagpersoner, møttes jevnlig med å etablere en organisasjon for foreldre til barn i barnevernet. Støttespillerne er fagfolk med erfaring fra barnevernet og brukermedvirkningsprosjekter (Elisabeth Haugseth, Foreldrestøtten, Forus, Kirkens Bymisjon, Marit Sanner, Forandringsfabrikken, Tor Slettebø, Diakonhjemmets Høgskole og Hege Sundt, prosjektleder i 2013).

I mars 2012 ble det dannet et interimsstyre med fire foreldre. Styret med støttespillere hadde i 2012 et møte med embetsverket i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og sendte inn to høringsuttalelser til BLD med forslag om endringer i barnevernloven. I desember 2012 deltok en av foreldrene og prosjektleder i en workshop i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) om oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse.

I 2013 har organisasjonen økonomisk støtte gjennom prosjektet ”Barnevernsforeldre står sammen”, og har en prosjektleder i ca 15 % stilling.

Interimsstyret og støttespillerne har hatt månedlige møter i styringsgruppen hvor forslag til formålsparagraf, vedtekter og informasjonsmateriell er utarbeidet.

Det er videre jobbet med rekruttering av flere foreldre til organisasjonen, blant annet har det vært to møter med foreldrene som er med i Bymisjonens Foreldrestøtte. Organisasjonen har hatt kontakt med flere barneverntjenester i de største byene i landet, barneverninstitusjoner og fosterhjemstjenester/familiehjemskontor (Bufetat). Det er planlagt flere samlinger med foreldre i juni og til høsten. Prosjektleder har hatt et møte med leder av FBU i Danmark og deres sosialrådgiver.

Det er etablert en referansegruppe for prosjektet med Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Mental Helse (regionskontor Akershus), Forandringsfabrikken og Bymisjonen. Vi jobber her også med å få med en advokat.

Organisasjonen har sent inn skriftlig innspill til Stortinget til forslaget til endringer i barnevernloven, og er invitert til å komme med innspill til Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet til høsten når de skal vurdere ulike former for foreldrestøtte (jf. Prop 106L, side 84).