Protokoll

Landsmøte

Oslo Torggata 1

20 september 2020 Kl. 10 – 15

Start 10:10

 

Tilstede: 17

På Zoom:

Stine Solaas

Kristin Hagen

Veronica Nesse Hansen

Ann Kristin Hepsø

Renate Egebakken

Lisa Guldbandsøy

Julianne Weber

Marianne Fagerheim

Jenny Marie Gulbrandsen

Helene Lea Helland

Arslan Rasid

Fysisk:

Merethe Løland

Svein Westrheim

Tina Nevland

Wenche Kirknes

 

Saksliste for landsmøte 2020

Konstituering

1.Godkjenning av innkalling

Klokkeslett var skrevet feil i et av dokumentene.

1 person opplyste å ikke ha mottatt mail med innkalling og saksdokumenter

2.Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten ble enstemmig godkjent med merknad.

Punkt 6.Økonomi tilhører ikke aktivitet for 2019

3.Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer Tina Nevland

Referent Svein Westrheim

Hovedstyre la frem forslag Tina Nevland som

ordstyrer for landsmøte

Vedtak:

Tina Nevland ble enstemmig valgt.

Hovedstyret la frem forslag om Svein Westrheim som referent.

Vedtak:

Svein Westrheim ble enstemmig valgt.

 

4.Valg av tellekorps

Hovedstyre la frem forslag om Arslan som

tellekorps

Vedtak:

Arslan via Zoom ble enstemmigvalgt som tellekorps

 

5.Valg av 2 til å underskrive protokollen

Hovedstyre la frem forslag om Wenche og Kristin og

Arslan til å skrive under protokollen.

Vedtak:

Wenche Kirknes og Kristin Hagen ble valgt til å skrive under protokollen

 

 1. Godkjenning av forretningsorden (taletid)

Ordstyrer foreslo at det foreløpig ikke settes noen taletid, men anmoder landsmøtets deltagere om

å begrense taletiden. Ordstyrer forbeholder seg retten til å komme tilbake til en forretningsorden.

Vedtak:

Landsmøtet vedtar foreløpig ingen forretningsorden.

 1. a) Årsberetning

Årsberetning for 2019

Vedtak:

Punkt 6.Økonomi tilhører ikke aktivitet for 2019

Forslag

Bytte av revisor

Legge revisor ut på anbud

Presentasjonsbrosjyre for å verve medlemmer

 1. b) Regnskap for 2019 og halve 2020

Regnskap ikke ferdig fra revisor

 1. c) Utviklingsplanen for 2020-2022

Forslag til Utviklingsplan for 2020-2022 er sendt ut med sakspapirene

Vedtak:

Utviklingsplanen ble enstemmig vedtatt endret til politisk plattform

 1. d) Andre saker og innkomne forslag

Når barnevernet får inn bekymringsmelding så tar de tak i dette stort sett med en gang. Men som jeg har lagt merke til er at barnevernet spør ikke vedkommende som har sendt/ringt inn til barnevernet om de har sjekket med mor eller far og barnet selv.

Forslag

Jeg synes at barnevernet må stille ett spørsmål til

de som sender bekymringsmelding.

Spørsmålet er: Har du/dere snakket med foreldrene?

hvis ja ta tak i det.

Hvis nei, da gjør vi ikke noe før dere har snakket

med foreldrene.

Mvh

Mona Aurland

Forslagsstiller redegjør for saken.

Hovedstyrets forslag til vedtak: Forslaget avvises.

Vedtak:

Forslaget avvises.

 

 1. e) Vedtektsendringer

2.2.1

Legges til hva de betalende medlemmene får gjøre.

Fordeler for betalende medlemmer:

– forslags-, tale- og stemmerett ved Landsmøte.

– Kan søke om å få dekt reiseutgifter

– Lede nettverksmøter

– Prioritert foran ikke betalende medlemmer

– Kan i samråd med hovedstyret representere

organisasjonen

– Stille til valg i ulike verv.

Vedtak:

Vi skiller mellom betalende og ikke betalende medlemmer fra 1.1.2021

Fordeler betalende og ikke betalende:

Forslag fra Merethe:

1) slik det står i papirene eller

2)forslag: kan i samråd med HS representere organisasjonen: 12 stemmer

2.2.2 Støttemedlemskap

Vedtak:

Enkeltpersoner, par eller samboere betaler en frivillig beløp på minimum 200,-.

Vedtak:

 følgende tekst og punkter føres inn i vedtektene

2.2.3 Medlemskap uten kontingent

Alle som har eller har hatt barna sine under barnevernets omsorg eller er i ferd med å få det som og kan tilslutte seg vår formålsparagraf, skal fra 2021 kunne være medlem i OBF.

Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten vil ha begrensede rettigheter i forhold til organisasjonens aktiviteter.

Ikke betalende medlemmer har IKKE:

 • mulighet for å stille til valg i ulike verv i organisasjonen
 • mulighet til å avgi stemme ved valg
 • mulighet til å lede nettverksmøter
 • mulighet til å få dekket reiseutgifter til møter eller arrangementer
 • mulighet til å bli prioritert i forhold til betalende medlemmer ved begrensede plasser

 

 Ikke betalende medlemmer KAN:

 • Delta på alle møter i regi av OBF så lenge de dekker reise og opphold selv
 • Være med i medlemsgruppen vår
 • Få tilgang på dokumenter, delta i ulike arbeidsprosesser i forbindelse med innspill eller høringsuttalelser mm.

Vedtak:

Ble vedtatt som foreslått

2.4.1

Man kan ikke inneha tillitsverv i annen konkurrerende eller motstridene organisasjon/forening.

Som styremedlem i OBF kan man ikke drifte sider eller organisasjoner/foreninger som helt klart kommer i konflikt med våre målsetninger.

Styremedlemmer kan ikke være i slekt, gift eller samboer med hverandre.

Styremedlemmer som er valgt for 4 år, kan besluttes fristilt etter 2 år, dersom arbeidsoppgavene ikke, er utført i henhold til styrehåndboken og HS vedtak.

 1. Oppløsning av organisasjonen

Midler tilfaller

Vedtak: Midler tilfaller Barnets beste

9.Iverkesttelse Ny siste endring

«Endret på Landsmøte 20.september 2020»

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

 1. f) Rammebudsjett for 2020-2022

Vedtak:

Ble vedtatt uten innsigelser

Rammebudsjettforslag er sendt ut som del av

sakspapirene.

 1. g) Valg av Hovedstyre

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Leder Merethe Løland (ikke på valg)

Nestleder Julianna Weber

Styremedlem Svein Westrheim (ikke på valg)

Styremedlem Elin Ingebrigtsen

Styremedlem Heidi Hansen

Styremedlem Tina Nevland

+ Åse Olsen

 

Hovedstyret har valgt å komme med en egen

innstilling:

Leder Merethe Løland (ikke på valg)

Nestleder Tina Nevland

Styremedlem Svein Westrheim (ikke på valg)

Styremedlem Jenny Marie Gulbrandsen

Styremedlem Heidi Hansen

Styremedlem Veronika Hansen

Varamedlem 1: Marianne Fagerheim

Varamedlem 2: Julianna Weber

Vedtak:

Nytt styre:

Leder Merethe Løland 2 år igjen

Nestleder Tina Nevland2 år

Styremedlem Svein Westrheim 2 år igjen

Nestleder Tina Nevland 4 år

Styremedlem Jenny Marie Gulbrandsen 4 år

Styremedlem Veronika Hansen 4 år

Styremedlem Julianna Weber 2 år

Varamedlem 1:

Varamedlem 2:

Bemerkning:

Manglet aktuelle kandidater til å få et fulltallig

styret i forbindelse med Landsmøte.

 1. h) Valg av valgkomite

Vedtak:

Vedtak ikke fattet, HS nedsetter valgkomite jmf vedtektene.

Oslo den 20 september 2020

 

Dato sign:______________        Dato sign:______________

 

__________________________ _________________________

Wenche Kirknes                              Kristin Hagen

 

 


Protokoller :

Landsmøte 2018

Landsmøte 2016

Landsmøte 2014

Stiftelsesdokument