Politisk plattform 2020-2022

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) skal jobbe for at familier i kontakt med barnevernet får den hjelpen de har behov for. Vi ønsker å heve kvaliteten på barnevernet gjennom dialog med berørte, med fagfelt, myndigheter, politikere og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger.

Vi skal jobbe for:

 • å redusere antall akuttvedtak
 • begrense omsorgsovertakelser
 • at hovedregelen er månedlige samvær, fremfor årlige
 • å få på plass bedre og flere hjelpetiltak
 • bedre samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre, barneverntjenesten, skoler, barnehager og øvrige hjelpeinstanser i kommunen.
 • å få adopsjon ut av barnevernloven
 • at private kommersielle aktører skal ut av barnevernet

 

For våre medlemmer/målgruppe:

 • Jobbe for at ingen gjennomgår et akuttvedtak, en omsorgsovertakelse eller en adopsjon alene

–   Danne nettverk over hele landet

–   Avholde digitale møter hver uke gjennom hele året

–  Gjøre oss bedre kjent gjennom blant annet facebook, podkast, twitter, snap og instagram

 • Hjelpe foreldre som gjennomgår akuttvedtak, omsorgsovertakelse eller adopsjon på den beste måten vi kan

– Gjennom støttesamtaler, nettverksmøter fysiske og digitale, rådgivningstjenesten og gjennom dialog med pårørende

 • Bidra til økt bruk av familieråd i alle faser

– Innhente erfaringer fra våre medlemmer og målgruppe om bruk av familieråd

 • Bidra til økt bruk av samtaleprosess i fylkesnemnda

–  Innhente erfaringer fra våre medlemmer og målgruppe om bruk av samtaleprosess

 • Øke tilgjengeligheten for våre medlemmer og målgruppe, særlig i høytider og ferier

– Øker antall styremedlemmer som er tilgjengelige på telefon, messenger og e-post

– Øker tilstedeværelsen i nettverkene våre gjennom hele året

– Starter nettverksmøter flere steder i landet

 • Jobbe for at alle saker som omhandler vold og/eller overgrep, utløser rett til bistand av advokat fra første samtale/møte
 • Jobbe for at antall anonyme bekymringsmeldinger reduseres

– Kreve at anonyme meldinger kun skjer i tilfeller der det er fare for liv eller helse til melder

– Jobbe for at det offentlige ikke kan benytte anonyme meldinger

 • Jobbe for å tydeliggjør lovkravet angående meldeplikten for offentligansatte, slik at denne ikke misbrukes slik som idag
 • Jobbe for bedre håndtering av akuttsituasjoner

–  Flytte risikoen fra barnet, heller enn å flytte barnet dersom det er mulig

– Økt bruk av familie og nettverksplassering

– Utvikle pakkeforløp for håndtering av familier i akuttfasen

 • Rett til støtteperson for alle foreldre i kontakt med bvtj

– Ordningen må finansieres via offentlige midler

– Kursing av støttepersoner må på plass via for eksempel OBF

 • Bidra til at brukermedvirkning i alle faser og alle ledd blir en naturlig og selvsagt del av barnevernsystemet
 • Bidra til at brukerkompetanse blir likestilt med forskningskompetanse og fagkompetanse

 

Brukermedvirkning har 3 nivåer:

Individ nivå: i egen sak

Tjeneste nivå: hvordan du kan bruke egen erfaring/kunnskap til å bedre tjenestene du mottar hjelp ifra, for eksempel bvtj

System nivå: hvordan vi som organisasjon jobber for å bedre systemene nasjonalt med utgangspunkt i vår, deres og andres erfaringer med tjenestene.

For fagfeltet/myndigheter og politikere:

 • Være representanter for barnevernsforeldre i alle saker som berører vår målgruppe
 • Jobbe for å tydeliggjøre at lovkravet som sier at offentlig ansatte har plikt til å melde fra til barneverntjenesten, gjelder i saker hvor det foreligger alvorlig bekymring for barnets fysiske og psykiske helse, slik at dette ikke kan misbrukes slik som i dag
 • Jobbe for bedre ivaretakelse og oppfølging av foreldre etter akuttvedtak og omsorgsovertakelse
 • Jobbe for å sikre gode og effektive hjelpetiltak som har til hensikt å forebygge omsorgsovertakelser
 • Utvikle pakkeforløp for akuttsaker og omsorgsovertakelser
 • Utvikle undervisningsopplegg for studenter innen barnevernfaglig retning
 • Sikre at familier får den hjelpen de har behov for, at hjelpen er reell, dokumentert, etterprøvbar og evaluert
 • Skal sørge for at våre tilsynsmyndigheter gjør jobben de er satt til å gjøre og at man har reelle klagemuligheter i Norge
 • Sørge for at ansatte i alle offentlige etater som jobber med familier, både har nødvendig kompetanse og er særlig egnet til jobben de skal utføre
 • Kreve at lovverk, forskrifter, retningslinjer og rundskriv ivaretar familiers rettssikkerhet, menneskerettigheter og sikrer god praksis i tråd med bestemmelsene.
 • Jobbe for å få adopsjon ut av barnevernloven
 • Jobbe for at vår kompetanse også lønnes på lik linje med andre brukerstemmer i alle sammenhenger
 • Jobbe for at familier med omfattende hjelpebehov i perioder kan motta omsorgslønn, slik at man uten bekymring for økonomi kan motta den hjelpen man er i behov av