I dag, den 17.november 2013, ble Organisasjonen for barnevernsforeldre formelt opprettet. Dette er en interesse- og støtteorganisasjon for foreldre som har barn plassert av barnevernet. Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Formålet er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert av barnevernet, og skal arbeide for et bedre barnevern i Norge.

Organisasjonen skal arbeide aktivt for å:

 • bidra så barn i barnevernet får det bedre
 • forbedre barnevernsforeldres rettigheter og tilbud
 • skape bedre forståelse for at det etableres godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten
 • skape positive holdninger i barnevernet og samfunnet om barnevernsforeldre og barnevernsbarn

I tillegg skal OBF:

 • samarbeide med andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger
 • være samlingspunkt og nettverk for barnevernsforeldre

 

Oslo, 17. november 2013

Signert av de foreldre som var med på Stiftelsesmøtet, en bestemor og to støttepersoner.

PROTOKOLL

fra stiftelsesmøtet i OBF – Organisasjonen for barnevernsforeldre – søndag den 17.november 2013 kl. 11.30 – 15.00

 

 

Sak 1: Åpning

v/ leder av interimsstyret Kathrine Seim

Kathrine ønsket alle velkommen

 

Sak 2: Konstituering

 • Valg av møtedirigent

Hege Sundt ble enstemmig valgt som møtedirigent.

 

 • Valg av sekretær

Ina Krefting Taug ble enstemmig valgt som sekretær.

 

 • Valg av 2 deltagere til å skrive under på protokollen

Ellen Våge og Anne Grethe von Hirsch ble enstemmig valgt til å skrive under på protokollen.

 

Det var 11 stemmeberettigede til stede.

 

Navneliste på deltagere på stiftelsesmøte forblir internt for styret. Deltagerne bestemmer selv hvem som vil ha navnet sitt i offisiell deltagerliste.

 

Stiftelsesdokument

Hege Sundt leste forslaget til stiftelsesdokument for Organisasjonen for Barnevernsforeldre. Dette ble enstemmig vedtatt uten endringer, og følger vedlagt denne protokollen.

Stiftelsesdokumentet ble deretter undertegnet av alle deltagerne på stiftelsesmøtet. Det undertegnede stiftelsesdokumentet vedlegges protokollen.

 

Sak 3: Vedtekter

Forslag til vedtekter var utdelt lørdag den 16.november 2013 under brukermedvirkningskurset. Dette forslaget vedlegges protokollen.

Hege Sundt foreslo at møtet gikk igjennom alle punktene i forslaget. Hun leste deretter hvert punkt for seg, og hvert punkt ble tatt opp til debatt og votering.

 

 1. Grunnregler

1.1 – OBF – enstemmig vedtatt iht. Forslaget

1.2 – Tilknytning – enstemmig vedtatt iht. forslaget

1.3 – Formål – enstemmig vedtatt iht. forslaget

1.4- Oppgaver – Tillegg til det opprinnelige forslaget skrevet med rødt:

«Arbeidsoppgavene skal løses ved informasjon og dokumentasjon, dialog og samarbeid med både politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner.»

Kathrine Seim foreslo flg. endring: «OBF skal utføre sine oppgaver i dialog og samarbeid med både politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner.»

Dette endringsforslaget fra Kathrine Seim ble enstemmig vedtatt. Det ovenfornevnte tillegget ble også enstemmig vedtatt.

1.5- Kjerneverdier for organisasjonen – Kathrine Seim foreslo at delpunkt nr. 7 endres til: «Ønske om å bedre barnets og foreldrenes livssituasjon.»

Enstemmig vedtatt med endringen til delstrek 7, referert ovenfor.

Etter forslag fra Kathrine Seim nytt punkt 10:»Kultursensitivitet.» Dette nye delpunktet ble enstemmig vedtatt.

1.6 – Etiske retningslinjer – Kathrine Seim foreslo flg. endringer til delpunktene:

Delstrek 1 endres til: «OBF aksepterer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller helse.» Dette ble enstemmig vedtatt.

Delstrek 4 endres til: »OBF skal utarbeide en veileder for støttepersoner i organisasjonen.» Dette ble enstemmig vedtatt.

Delstrek 5 endres til:» OBF har et felles verdigrunnlag for det frivillig arbeidet i organisasjonen.» Dette ble enstemmig vedtatt.

De resterende punktene ble enstemmig vedtatt iht. forslaget.

 

 1. Organisasjonen

Dette punktet ble enstemmig vedtatt iht. forslaget

2.1 Beslutningsregler – enstemmig vedtatt iht. forslaget

2.2 Medlemskap og kontingent

2.2.1 Ordinært medlemskap og valgbarhet – enstemmig vedtatt iht. forslaget

2.2.2 Støttemedlemsskap – enstemmig vedtatt iht forslaget

2.3 Landsmøtet – siste setning etter forslag fra Kathrine Seim endres til:

«Vedtak fattes ved alminnelig flertall, med unntak av at pkt. e: Vedtektsendringer, som fattes med 2/3 flertall, jfr. Punkt 2.1.» Dette delpunktet ble enstemmig vedtatt.

2.4 Styret – enstemmig vedtatt iht. forslaget

2.5 Administrasjon/AU (arbeidsutvalg) – etter forslag fra Anne Olsen endres punktet til:» Ansvarsområder: Daglig drift i tråd med vedtekter og strategiplan. Utvikling av organisasjonens virksomhet innenfor OBFs verdigrunnlag.» – enstemmig vedtatt

2.6 Ekskludering – etter forslag fra Lise endres punktet til:»Medlemmer som handler i strid med vedtektene og vedtak, eller opptrer slik at det skader organisasjonen kan bli utelukket fra tillitsverv i OBF. Dette krever 2/3 flertall av styret.»  Dette ble enstemmig vedtatt.

2.6.1      Om rusmiddelbruk – etter forslag fra Ellen endres 2.setning til:»Ved gjentagelse skal vedkommende ekskluderes fra tillitsverv, jfr.2.6.» Dette ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Økonomi, budsjett, regnskap

Punktet ble enstemmig vedtatt iht forslaget.

 

 1. Ekstraordinært landsmøte

Dette ble enstemmig vedtatt iht forslaget.

 

 1. Oppløsning av organisasjonen

Dette punktet enstemmig vedtatt iht. Forslaget

 

 1. Utvalg

6.1 Etisk utvalg

Dette ble enstemmig vedtatt iht forslaget.

 

 1. Faglig råd

Forslag fra Anne Grethe 2.avsnitt endres til:»Faglig råd drøfter og avgir uttalelser om aktuelle faglige problemstillinger som organisasjonen arbeider med.»  Dette ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 4: Strategiplan for 2014

Forslag til strategiplan for 2014 var utdelt før møtet ble satt. Dette forslaget vedlegges protokollen. Det ble vedtatt flg. endringer i forslag til strategiplan:

 

Del I: Barna våre – økt rettssikkerhet for barn plassert av barnevernet.

Etter forslag fra Anne Grethe og Benedicte endres delstrek 4 til: Forslagets delstrek 4 blir delstrek 5, og flg.endringsforlsag til det nye delpunkt: «Sikre at barn plassert i barnevernet også får opprettholde kontakten med sine foreldre, søsken og personer som de har næres relasjoner til.»  Dette ble enstemmig vedtatt

Delstrek 5 Etter forslag fra Benedikte endres dette punktet til: Delstrek 5 blir delstrek 4 og endres til:«Bedre planlegging og tilrettelegging av samvær.»  Dette ble enstemmig vedtatt.

 

Del II Oppfølgingen av foreldre til barn plassert av barnevernet:

Delstrek 1 endres etter forslag fra Kathrine Seim:» Paragraf 4-16 i barnevernsloven må følges bedre opp av kommunene og tilsynsmyndighetene». Dette ble enstemmig vedtatt

Delstrek 6 blir etter forslag fra Ellen nytt punkt 2 : «Støtteperson for foreldre må lovhjemles, jfr. Danmark.» – enstemmig vedtatt

Delstrek 3 utgår – enstemmig vedtatt

Delstrek 4 endres etter forslag fra Ellen til:» Ved en plassering må barnevernet sørge for god informasjon til foreldrene om deres rettigheter og forventninger, om endring i foreldrerollen og om samarbeidet rundt barnet.» – enstemmig vedtatt

Delstrek punkt 7, hele punktet endres etter forslag fra Kathrine Seim: 2.setning:»Hovedansvaret for oppfølgingen må ligge hos barnevernet.» – enstemmig vedtatt

Delstrek 8 endres etter forslag fra Benedicte og Kathrine: »Alle landets kommuner må forplikte seg til å tilby foreldre foreldrestøttende tiltak.» – enstemmig vedtatt

Delstrek 9 endres etter forslag fra Kathrine:» Foreldre skal ha rett til å skifte saksbehandler og/eller barnevernstjeneste.» – enstemmig vedtatt

 

Del III Videreutvikle Organisasjonen for barnevernsforeldre

Delstrek 4:»OBF vil tilby et temakurs hvert halvår for foreldre og evt. familiemedlemmer.»

Delstrek 5 endres etter forslag fra Kathrine Seim til:» OBF vil etablere egne fedregrupper.»

 

Sak 5: Budsjett for 2014

Forslag til dette punktet med oversikt over aktuelle søknader om midler for 2014 var utdelt.

Etter forslag fra Kathrine Seim ble flg. enstemmig vedtatt:

«Det overlates til styret å fastsette budsjett for 2014.»

 

Sak 6: Valg av styret, valgkomité og Faglig råd

Valg av leder:

Forslag om Kathrine Seim som leder. Det fremkom ingen andre forslag om lederkandidater.

Kathrine Seim ble enstemmig valgt ved akklamasjon som leder av OBF.

 

Valg av 6 styremedlemmer og 3 vararepresentanter: Flg. kandidater til styret ble foreslått:

Benedikte, Narvik

Kathrine R., Eide

Merethe, Egersund

Ina, Drammen

Anne, Kristiansand

Lise, Drammen

Thorleif, Akershus

Anne Grethe, Oslo

Rita, Oslo

Ellen, Oslo

 

Kathrine R. ønsket ikke å stille til valg til styret.

Thorleif hadde ikke møtt til stiftelsesmøte, og var ikke å anse som kandidat.

Det gjenstod dermed 8 kandidater til de 6 medlemmene av styret.

 

Det ble enstemmig vedtatt at valget skulle avgjøres med en skriftlig avstemning.

Det ble delt ut stemmesedler.

 

Tove, Tor og Hege hadde ikke stemmerett.

Tellekorpset var Tor og Hege.

 

Det ble avgitt flg. stemmer til de 8 kandidatene:

Benedikte        12 stemmer

Merethe          10 stemmer

Ina                   11 stemmer

Anne               10 stemmer

Lise                 4 stemmer

Anne Grethe   10 stemmer

Rita                 6 stemmer

Ellen               7 stemmer

 

Flg.ble valgt som de 6 styremedlemmene:

Benedikte

Merethe

Ina

Anne

Anne Grethe

Ellen

 

Flg. ble valgt som varamedlemmer:

1.varamedlem: Rita

2.varamedlem: Lise

 

Stiftelsesmøtet vedtok flg. punkter enstemmig:

Supplering av styret:

Styret får i fullmakt å supplere 3.varamann fra Midt-Norge.

 

Valgkomité:

Styret får i oppgave å nedsette en valgkomité som fremlegger forslag til landsmøtet i oktober 2014.

 

Faglig råd:

Stiftelsesmøtet nedsatte enstemmig flg. som medlemmer av faglig råd: Tor Slettebø, Diakonhjemmet Høgskole

Elisabeth Haugseth, Foreldrestøtten, Oslo Bymisjon

1 medlem oppnevnt fra Landsforeningen for barnevernsbarn

1 medlem oppnevnt fra Norsk Fosterhjemsforening

 

Sak 7: Innspill til Regjeringens budsjettforslag og foreldrestøtte tiltak.

Forslaget til uttalelse fra stiftelsesmøtet om:

«Lovfesting av støtteperson for foreldre som har barn plassert av barnevernet og tilbud om kurs for foreldre i alle regioner.» Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av stiftelsesmøtet.

Denne uttalelsen vedlegges protokollen fra stiftelsesmøtet.

 

Leder av OBF Kathrine Seim avsluttet stiftelsesmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

 

 

 

 

Protokollen fra møtet undertegnes

 

Oslo, søndag den 17.november 2014

 

 

 

 

 

 

Ellen Våge                                         Anne Grethe von Hirsch