Først og fremst er det viktig å sette seg grundig inn i barnevernets beskrivelse av situasjonen.

 • Hvorfor er barna plassert?
 • Hva er barnas utfordringer?
 • Hvordan henger årsaken til plasseringen sammen med hjelpen dere har mottatt?
 • Hva beskriver barnevernet at dere som foreldre mangler av ferdigheter eller annet?

Her kan dere gjerne be om hjelp fra noen som kan ha en objektiv rolle, som kan stille de «riktige» spørsmålene og veilede dere på hva dere eventuelt trenger å be bvtj om å sende dere.

Skaff en oversikt over deres egen livssituasjon:

 • Boforhold? Leier dere? Eier dere?
 • Er boligen egnet for barn? Kan dere bo her lenge?
 • Har dere flyttet mye? Har dere tilknytning til et sted som gjør at det er liten sjanse for at dere snart flytter?
 • Hvordan er det i forhold til barnehage/skole? Langt til butikk, kollektiv, naboer osv? – Hvordan er økonomien? Vil dere klare å forsørge barna deres?

Tilknytning til arbeidslivet?

Dette er ofte en viktig forutsetning for å ha god økonomi, god psykisk helse og ses stort sett på som en ressurs og en beskyttelsesfaktor.

 • Hvilken utdanning har dere?
 • Er noen av dere uføre? Hvorfor?

Hvordan er nettverket deres?

 • Familierelasjoner, venner, hvem kan stille opp dersom dere trenger avlastning, støtte eller hjelp?
 • Hvordan er forholdet mellom foreldrene/steforeldre? Konflikt? Samarbeid?
 • Hvordan ser dere for dere samarbeid med den andre forelderen dersom dere ikke bor/lever sammen?

Samarbeid med andre instanser:

 • Hvem samarbeider dere med i dag?
 • Hvem trenger dere hjelp fra?

Det kan også her være lurt å ha litt hjelp fra noen som kan se objektivt på situasjonen og hjelpe dere til å finne gode løsninger. Gjerne noen som kjenner litt til hvordan bvtj jobber og hva som kan være lurt å ha oversikt og svar på.

Hva er dagens situasjon i forhold til samvær og kontakt?

Har dere svært begrenset samvær, med tilsyn kan det være unaturlig å kreve tilbakeføring i første omgang. Har man 6 eller færre samvær i året, er det å anse som få, samtidig som man må veie det opp mot hvor lenge barnet har vært plassert opp mot barnets alder og tilknytning til dere som foreldre. Har dere mye samvær, uten tilsyn vil tilbakeføring ofte være mer realistisk. Selv om de færreste vil omtale 8 eller flere samvær som mye, er det ofte slik i barnevernsammenheng at det ses på som mye. Da er det også ofte lettere å få barna tilbakeført.

Be gjerne barnevernet om et avklaringsmøte – Send en skriftlig henvendelse til barneverntjenesten å be om et møte, legg gjerne med forslag til agenda (der det kommer tydelig frem at dere vil drøfte økt samvær eller tilbakeføring) og informer gjerne om at dere stiller med advokat eller støtteperson i møte.

Under møte:

 • Ta gjerne opptak av møte, slik at dere kan lytte til det flere ganger for å bedre kunne forstå hva bvtj sier og hva som egentlig blir sagt i møte
 • Legg frem en god oversikt over hvordan planen deres kan gjennomføres. For eksempel kan det være lurt dersom man har færre enn 6 samvær i året, legge frem en plan for å doble samværene. Har dere flere enn 6, legg gjerne frem en plan som strekker seg over 6-12 mnd der man gradvis trapper opp samværene med tanke på tilbakeføring av barnet.
 • Ha svar på alle spørsmål, bekymringer, usikkerhet som bvtj kan komme til å belyse.
 • Dersom bvtj avfeier alle deres planer, kan det være lurt å ikke ta kampen opp der og da, men heller si tydelig ifra om at dere er skuffet, men at dere ønsker en plan for hvordan bvtj skal følge opp dere som foreldre med tanke på tilbakeføring. Gi gjerne kort frist for eksempel 14 dager.

Etter møte:

 • Drøft gjerne hva neste skritt bør være, enten med advokaten eller med støttepersonen som deltok i møte
 • Send gjerne planen til barnverntjenesten og be dem om en skriftlig redegjørelse på hvorfor dere ønsker ikke ble møtt
 • Dersom dere opplever at planen de skulle sende dere eller redegjørelsen ikke er god nok, kan dere vurdere om dere vil gå til rettslige skritt. Sende et formelt krav om økt samvær eller tilbakeføring til bvtj. Bvtj har da 3 mnd på seg til å sende en slik begjæring til fylkesnemnda for barnevern- og sosialsaker.

Generelle råd for kontakt med barneverntjenesten:

 • Ta opp møter og samtaler med barneverntjenesten dersom mulig
 • Skaff gjerne en fast støtteperson som har anledning til å delta i møter. Det kan være en fordel å velge noen som er upartiske og som har en del kunnskaper om rettigheter og hvordan prosessene i barnevernsystemet fungerer. Man bør ikke velge noen som ønsker å «ta rotta på» barnevernet.
 • Prøv å finn en advokat som har tid til å ta saken, som har erfaring fra barnevernssaker og som gir god veiledning (verken falske håp eller ikke har tro på dere eller saken, dette er svært vanskelig)
 • Lag gjerne en egen mappe på pcen hvor du samler alle dokumentene i saken som kommer digitalt, dersom du har digipost, kan du be bvtj sende brev elektronisk til deg.
 • Dersom du foretrekker dokumentene i papirform, skaff deg gjerne en perm der du samler alle dokumenter du mottar.
 • Send alltid skriftlige spørsmål til bvtj, dersom de ringer for å gi deg svar, ofte avslag, be dem sende en skriftlig redegjørelse til deg så snart som mulig. Man kan lettere klare på skriftlige svar enn muntlige, det er også lettere å få et hint om hvorfor bvtj gir deg avslag. Da kan du neste gang du spør om noe ta høyde for årsaken til avslaget.

Be alltid om agenda for møter med bvtj

 • Når starter og slutter møte
 • Hva skal dere ta opp på møte
 • Hvem skal delta under møte
 • Hvilke rettigheter har du som forelder i møte osv
 • Når du skal sende en forespørsel til barneverntjenesten, enten det er i forhold til samvær eller annet
 • Send mail god tid i forveien dersom mulig
 • Henvis gjerne til lovverk (barnevernloven eller forvaltningsloven)
 • Skriv gjerne at du vil ha svaret på digipost eller sendt til din hjemadresse og at du forventer svar innen 3 uker
 • Dersom du ikke får svar innen fristen, send gjerne mailen du sendte først til både kontaktpersonen og barnevernleder/enhetsleder og minn dem på din forespørsel, gi dem da en kort frist for eksempel 7 dager. Ofte vil dette medføre svar, dersom man fortsatt ikke får svar kan man kontakte Statsforvalteren i fylket sitt å be om råd eller be dem kontakte bvtj din.
 • Sett deg gjerne også inn i dine rettigheter i forkant av møte, dette kan gjøre møte tryggere, ryddigere og mer effektivt. • Forsøk å ikke gi mer informasjon enn du må i møte med bvtj.

Forsøk å være undrende til bvtj sitt arbeid, sine svar, sine vurderinger, fremfor å angrip eller vær aggressiv. Svarene bvtj gir når man er undrende er ofte til god hjelp videre i prosessen. Angriper vi dem, går dem i forsvar og bvtj får ofte en følelse av at deres hypotese om oss stemmer på en prikk.

Eksempel: Bvtj: barnet viser alvorlige reaksjoner etter samværene. Foreldrene: åh det er ikke noe hyggelig å høre. Hva tenker dere kan være årsaken til det? Bvtj: det handler nok om reaktivisering av traumer Foreldrene: hvilke traumer tenker dere på da? Bvtj: ……………  Foreldrene: har dere vurdert andre årsaker? Hvilke vurderinger har dere gjort i forhold til reaksjonene til barnet og hvilke andre årsaker har vært med i vurderingen? Bvtj: …………… Foreldrene: hva tenker dere skal til for å redusere/begrense disse reaksjonene? Bvtj: ………… Foreldrene: hvilke tiltak kan dere tilby oss og barnet for å redusere/begrense disse reaksjonene? Hvordan jobber dere for å sikre at fosterhjemmet skal bidra til å redusere reaksjonene til barnet? Kan barnet oppleve lojalitetskonflikt mellom oss og fosterforeldrene?

I dette eksempelet avviser dere ikke bvtj sine vurderinger, samtidig som dere setter press på bvtj i forhold til dokumentasjon på de vurderingene de kommer med. I tillegg til at dere styrer samtalen over i undring, uten å gi tilkjenne hva dere selv mener om jobben bvtj har gjort. Slik vil dere kunne få verdifull informasjon som dere kan bruke til å forberede dere til møter eller rettslige prosesser. Bvtj vil også i mange tilfeller da innse at de må gi gode svar og begrunne sitt arbeid, noe som ofte fører til at de jobber «bedre» med saken deres. Håper dette kan være til hjelp. Lykke til 🙂