OBF v/Beate Kvammen deltok i webinaret til SOS-barnebyer “Hva med foreldrene etter omsorgsovertakelse?” der det settes søkelys på forskning, foreldrenes egne opplevelser og fagfolks arbeid med oppfølgingsplaner.

For hvert barn som ikke lenger kan bo hjemme hos sine foreldre, er det minst én forelder som står igjen. Ofte alene i sin livs største krise etter at de har opplevd noe av det verste foreldre kan oppleve, nemlig å bli fratatt omsorgsansvaret for barna sine. Vi vet at det er knyttet stor skam og sorg til det å bli fratatt omsorgen for sitt barn.

Foreldregruppen har over lang tid vært en underprioritert gruppe i barnevernet, og mange opplever at de ikke får den hjelpen de trenger eller at rettssikkerheten ikke er godt nok ivaretatt med tanke på barnevernets oppfølgingsansvar. Det oppstår ofte forvirring og avmakt når foreldre ikke opplever å bli møtt med forståelse for den krisen/situasjonen de står i, og det oppstår ofte konflikt og mistillit som bryter ned muligheten for samarbeid rundt barnet.

Å forbedre oppfølgingen av foreldre etter omsorgsovertakelse er ikke bare en nødvendighet for å møte lovens krav, men en avgjørende innsats for å sikre barnas beste og støtte familiegjenforening. Vi forventer at regjeringen i deres varslede kvalitetsmelding i barnevernet adresserer de nevnte utfordringene og sikrer tilstrekkelige ressurser, retningslinjer og samarbeid mellom barnevernet og familievernet for å imøtekomme behovene til denne sårbare gruppen.

I webinaret møter du:

  • Lita Havnevik Erstad, fagutvikler i Øygarden Barnevernstjeneste
  • Ellen Syrstad, førsteamanuensis ved fakultet for sosialvitenskap ved ViD
  • Kristi Solheim fra spisskompetansemiljøet for foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse ved familievernkontorene (Bufdir)
  • Roy Frode Skavhaug, seniorrådgiver i Bufdir
  • Beate Kvammen fra Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF) (kommer på 1:14:07)

Se opptak av webinaret SOS-barnebyer holdt 5.mars 2024 HER!