Innkalling til Landsmøte i Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Hovedstyret i OBF har gleden av å invitere deg til vårt kommende Landsmøte
(LM). LM 2024 avholdes fullt og helt digitalt, på teams.

Dato: søndag 26.mai 2024
Tid: 16.00-19.00 inkl pauser
Sted: Teams (innlogging kommer)

Viktige datoer i forbindelse med vårt LM 2024:
Innkalling sendes ut 17. mars via styreweb og legges ut på våre hjemmesider og SoMe

Frist for innsending av saker til behandling av LM 21.april
Saksdokumentene sendes ut 5. mai via styreweb og legges ut på våre
hjemmesider og SoMe

Saker til behandling under LM er:
A) Årsberetning
B) Regnskap og revisjonsberetning for begge år i perioden
C) Politisk plattform for de kommende 2 år
D) Andre saker og innkomne forslag
E) Vedtektsendringer
F) Rammebudsjett for de kommende 2 år
G) Valg av styret: Leder, styremedlemmer og varamedlem
H) Valg av valgkomite med minst 2 medlemmer

Hovedstyret i dag består av:
Styreleder Jenny Marie Gulbrandsen
Styremedlem Beate Kvammen
Styremedlem Svein Westrheim
Styremedlem Terese Hummelvoll
Varamedlem Christina Ormshammer

Alle kandidatene er i utgangspunktet på valg, ettersom styret og
administrasjonen i OBF kommer til å fremme forslag om vesentlige endringer i
vedtektene, vil alle plassene stilles til disposisjon.
Samtlige av dagens styre har valgt å ta gjenvalg.
Valgkomiteen har jobbet med å finne kandidater til styrevervene, valgkomiteen
avslutter arbeidet den 22. mars. Dersom du sitter med et ønske om å prøve deg i
vårt flotte styre kan du fortsatt ta kontakt med oss på
post@barnevernsforeldrene.no og melde din interesse, innen 22.mars.

2.2 Medlemskap og kontingent
2.2.1 Ordinært medlemskap og valgbarhet
Foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine plassert av
barnevernet og ønsker å tilslutte seg organisasjonens formålsparagraf, kan være
ordinære medlemmer i OBF. Enkeltmedlemmer betaler en årlig kontingent på kr.
200,-. Par eller samboere betaler en samlet kontingent på kr. 300,-. Landsmøtet
fastsetter størrelsen på kontingenten.

Fordeler for betalende medlemmer:
• Forslags-, tale- og stemmerett ved Landsmøte. (innbetalingen må være
registrert i våre systemer senest 26.4.24)
• Kan søke om å få refundert reiseutgifter
• Lede nettverksmøter
• Prioritert foran ikke betalende medlemmer
• Representere organisasjonen
• Stille til valg i ulike verv.

2.2.3 Medlemskap uten kontingent
Alle som har eller har hatt barna sine under offentlig omsorg eller er i ferd med å
få det som og kan tilslutte seg vår formålsparagraf, skal kunne være medlem i
OBF. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten vil ha begrensede
rettigheter i forhold til organisasjonens aktiviteter.

Ikke betalende medlemmer har IKKE:
• Mulighet for å stille til valg i ulike verv i organisasjonen
• Ikke avgi stemme ved valg
• Ikke lede nettverksmøter
• Ikke få dekket reiseutgifter til møter eller arrangementer
• Ikke bli prioritert i forhold til betalende medlemmer ved begrensede plasser

Ikke betalende medlemmer KAN:
• Delta på alle møter i regi av OBF så lenge de dekker reise og opphold selv
• Være med i medlemsgruppen vår
• Få tilgang på dokumenter, delta i ulike arbeidsprosesser i forbindelse med
innspill eller høringsuttalelser mm

Med vennlig hilsen
Styret i OBF

Innkalling som PDF…