OBF v/Merethe Løland deltok på en internasjonal konferanse om kollegastøtte og erfaringskunnskap. Nettverket består av 13 land og 12 universiteter, som samarbeider om å utvikle metoder og verktøy for å styrke hvordan vi forholder oss til, og jobber med erfaringskunnskap.

Jeg (Merethe Løland) sitter igjen med en opplevelse av at vi i Norge jobber litt ovenfra og ned, mens mange av landene som var representert på konferansen jobbet veldig fra og med «grasrota». Tankene om erfaringsbasert kunnskap og ideene om at det må inn i selve arbeidet var nokså likt, men at flere land i Europa ligger et stykke foran oss når det gjelder opplæringsprogrammer og inkludering enn det vi gjør her hjemme. Få av programmene var rettet spesifikt mot barnevern, men var rettet mot mennesker med helse utfordringer, fattigdomsproblematikk, rus og andre leverkårsutfordringer.

Jeg fikk inntrykk av at i Norge har vi kommet en del lengre når det gjelder den systematiske påvirkningen av arbeidet rettet mot regjeringens arbeid på feltet.

Gjennom disse dagene i Lund, fikk jeg på vegne av OBF stiftet bekjentskap med forsker nettverk, praktikere og erfaringskonsulenter fra hele Europa, noen fra Sør-Afrika og USA. Det har vært et usedvanlig spennende og lærerikt opplegg.

 OBF vil ta initiativ til å opprette internasjonalt nettverk for eksperter med egen erfaring.

Lenke til konferansen: https://www.lu.se/evenemang/conference-peer-support-and-experiential-knowledge

En annen nyttig lenke: https://powerus.eu

Merethe Løland

 

English version:

International conference in Lund, Sweden

OBF v/Merethe Løland participated in an international conference on colleague support and experiential knowledge.

The network consists of 13 countries and 12 universities, which collaborate to develop methods and tools to strengthen how we relate to, and work with experiential knowledge.

I (Merethe Løland) am left with the experience that in Norway we work from the top down, while many of the countries that were represented at the conference worked from and with the “grassroots”. The ideas about experience-based knowledge and the ideas that it must be included in the work itself were fairly similar, but several countries in Europe are a bit ahead in terms of training programs and inclusion than what we do in Norway. Few of the programs were aimed specifically at child welfare, but they were aimed at people with health challenges, poverty issues, substance abuse and other health challenges.

I got the impression that in Norway we have come quite a bit further when it comes to the systematic influence of the work aimed at the government’s work in the field.

During these days in Lund, we made acquaintances with researcher networks, practitioners and experienced consultants from all over Europe, some from South Africa and the USA. It has been an exceptionally exciting and educational program.

OBF will take the initiative to create an international network for experts with their own experience.