Innkalling og saksliste til Landsmøte i Organisasjonenfor barnevernsforeldre (OBF)

Vi i styret har gleden av å invitere deg til vårt kommende Landsmøte (LM) som avholdes i Oslo 20. september 2020.

Styret i OBF og valgkomiteen har siden høsten 2019 jobbet med forberedelsene til LM, og er nå henrykt over at det nærmer seg med stormskritt.

På grunn av covid-19 har LM blitt utsatt fra mai til september.

Dato: Landsmøtet 20.sept 2020

Kl: 10.00-14.00

Sted: digitalt fra Oslo

Dato: Forberedelse til LM 19.sept 2020

Kl: 17.00-20.00

Sted: digitalt fra Oslo

Tidsplan:

Innkalling og saksliste sendes våre medlemmer 12.juli

Innkomne saker må meldes innen 16.august til styret ved leder Merethe Løland.

Sakspapirene sendes våre medlemmer innen 30.august.

Styrekandidater meldes leder Merethe Løland eller valgkomiteen ved leder Kjersti Granli Lien innen 16.august.

Vi har forsøkt etter beste evne å finne gode kandidater til styreplassene som er ledige og jobbet frem vedtekter som vi gleder oss til å presentere for dere. Vi har også jobbet med utviklingsplanen vår for å gjøre den mer forståelig og tydeligere. Det er med smerte i våre hjerter at vi i år ikke har fått nok midler til å dekke reise eller opphold for våre medlemmer til Landsmøtet. Det har vært en krevende periode, vi har snudd på hver en krone i forsøk på å arrangere landsmøtet slik vi er vant til, men i år blir det et svært annerledes LM. For oss er det viktig at våre medlemmer har god oversikt og forståelse for hva som skal skje og når det skal skje. Vi jobber hardt for å gi mest mulig og best mulig medvirkning fra våremedlemmer og vil derfor tydeliggjøre hvordan vi tenker i forbindelse med LM.

For oss starter ikke LM den 20.sept men idet dere mottar denne mailen. Vi ønsker å starte en del prosesser allerede de kommende ukene slik at flest mulig har anledning til å forstå hvordan man enklest mulig kan påvirke og få frem sine synspunkter.

Fra vedtektene våre:

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og kan avgjøre ethvert spørsmål innen OBF. Alle edtak som fattes på Landsmøtet, er bindende.Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned, hvert 2. år. Neste Landsmøte avholdes innen mai 2020.

Det innkalles senest 10 uker før Landsmøtet. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker. Forslag til saker skal være i styret 5 uker før Landsmøtet. Sakspapirer til Landsmøtet sendes ut senest 3 uker før Landsmøtet finner sted.

Landsmøtet skal behandle:

a) Årsberetning

b) Regnskap og revisjonsberetning for begge år i perioden

c) Utviklingsplan for de kommende 2 år

d) Andre saker og innkomne forslag

e) Vedtektsendringer

f) Rammebudsjett for de kommende 2 år

g) Valg av: Leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem

I 2020 har vi følgende styreverv på valg:

Leder – ikke på valg

Nestleder – på valg for 4 år

Styremedlem – ikke på valg

Styremedlem – vervet på valg for 4 år

Styremedlem – vervet på valg for 4 år

Styremedlem – vervet på valg for 2 år

Varamedlem – på valg for 2 år

Varamedlem – på valg for 2 år

I tillegg skal vi nedsette en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Alle våre ordinære medlemmer kan stille som kandidater til styret, komme med forslag til saker som skal behandles, forslag til vedtekter eller endringer og komme med forslag/endringer til vår utviklingsplan.

For å stille som kandidat til styret vårt må man:

– Være betalende medlem

– Være fysisk til stede under LM (unntak for LM 2020 pga covid19)

– Ha meldt fra til valgkomiteen om sin interesse innen 7 dager før LM. (innen 13.sept)

– Respektere vår formålsparagraf

– Ha kjennskap til våre vedtekter

Hovedstyret og valgkomiteen kan legge frem hver sin innstilling til nytt styre.

For å komme med forslag til saker som LM skal behandle må man:

– Sende inn forslaget til styret innen 16. august

– Selv presentere saken for LM ved fysisk tilstedeværelse for å kunne besvare spørsmål fra edlemmene våre (digital tilstedeværelse)

– Forslagene må være i tråd med hva som er praktisk mulig å gjennomføre og være i tråd med våre tyringsdokumenter

Vedtektene har ofte vært saken som krever lengst tid å behandle, for å unngå at forslagene kommer verraskende på, legger vi nå opp til at medlemmene kan komme med forslag til endringer allerede fra dere mottar denne innkallingen og frem til 16.august. Forslagene som kommer inn blir presentert i forkant av LM, slik at alle skal ha oversikt over de innkomne forslagene i god tid før LM.

Utviklingsplanen er vårt politiske dokument, det som styrer hvilke oppgaver vi skal prioritere dersom det oppstår perioder med mange arbeidsoppgaver. Forslag til satsningsområder må også være styret i hende innen 16.august.

Sakspapirene vil inneholde:

– Styrets og valgkomiteen sin innstilling til nytt styre.

– Styrets og eventuelle innkomne forslag til vedtekter og utviklingsplan

– Alle innkomne saker slik forslagene er sendt inn

– Redegjørelse for gjennomføring av både forberedelsesmøtet og selve LM

– Nærmere bestemt plattform for forberedelsesmøtet og LM Er det noe dere lurer på kan dere sende mail til Leder Merethe Løland leder@barnevernsforeldrene.no eller ringe 46503262.

Vi vil også lage en egen video med informasjon om hvordan vi praktisk gjennomfører Landsmøtet digitalt. Denne blir blant annet delt i medlemsgruppen på facebook og via mail, så send oss gjerne din mailadresse. Er du ikke i medlemsgruppen på facebook, send meg en venneforespørsel så ordner vi det. Videoen blir lansert ca 20.juli.

Mvh

Hovedstyret i OBF

v/leder Merethe Løland

Innkalling LM 2020 PDF….