Landmøte 2016

Protokoll fra landsmøte i OBF Sted: Radisson Blue hotell Gardemoen Dato: 30. oktober 2016 Tid: Kl.13.30-17.00

Tilstede:  Catrine Jondal  Helene Lea Helland  Trond Helland  Birgit Fiske  Heidi Olsen Berntsen  Kay Rune Berntsen  Sara Helèn Larsen  Mona Aurland  Åse Olsen  Kirsten Slungård  Ranveig Røtterud  Regine Moen  Bengt Atle Mikkelsen  Kristin Ingeborg Hagen  Therese Waula Seldal Håland  Renate Egebakken  Målfrid Synnøve Schartau Viken  Stein Hagen Breda  Linda Christensen  Merethe Løland  Anne Hammergren  Ronny Emil Jakobsen  Anne Grethe von Hirsh  Grethe Andrea Hauglie  Svein Westrheim

Saksliste: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av ordstyrer og referent d. Valg av tellekorps e. Valg av 2 til å underskrive protokollen f. Godkjenning av forretningsorden (taletid) 2. Årsberetning fra OBF for 2016 3. Regnskap for 2015 og 1. og 2. kvartal 2016 4. Strategiplan for 2017-2018 5. Vedtektsendringer 6. Rammebudsjett for 2017 og 2018 7. Forslag til resolusjon fra Landsmøtet; kommentarer til Statsbudsjettet for 2017 eller NOUèn fremlagt 29.09.2016 8. (forslag til ny barnevernlov) 9. Valg av hovedstyret frem til neste Landsmøte 10. Valg av revisor

Sak 1 Konstituering: a. Godkjenning av innkalling: Ingen innsigelser. b. Godkjenning av saksliste: Ingen innsigelser. c. Valg av ordstyrer og referent: Svein valgt til ordstyrer. Anne valgt til referent. d. Valg av tellekorps: Anne Grethe og Helene valgt. e. Valg av 2 til å underskrive protokollen: Åse og Kristin valgt. f. Godkjenning av forretningsorden: Informasjon om hvordan reglene er for taletid og replikk. Ingen innsigelser.

Sak 2 Årsberetning fra OBF for 2016: Spm fra medlem: Fører OBF logg/referat, evt tar vi «selfie» med de vi samarbeider med og lager en oppsummering? Svar: Vi har ikke hatt prosedyrer på det. Ellers ingen kommentarer.

Sak 3 Regnskap for 2015 og 1. og 2. kvartal 2016. Spørsmål fra medlem om hva lønn til Organisasjonskonsulenten har favnet av arbeidsoppgaver? Leder gir informasjon om dette. Spørsmål fra medlem om vi mottar sponsormidler. Svar fra leder at det ikke har vært et tema foreløpig. Ellers ingen innsigelser. Regnskap godkjent.

Sak 4 Strategiplan for 2017 og 2018: Hovedstyret i OBF legger frem følgene forslag til endringer. Vi ønsker å bytte fra Strategiplan til Satsningsplan, dette både for å bli tydeligere på hva OBF står for og jobber for, men også for å kunne satse fullt på disse områdene.

Forslag fra medlem: Nytt navn: Utviklingsplan. Det ble avstemming på dette. 14 for forslaget. Navn endret til Utviklingsplan.

Utviklingsplan: Vi i Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) ønsker å heve kvaliteten på barnevernet, samt rettssikkerheten til foreldre i møte med barnevernet og hjelpeapparatet forøvrig. OBF er også opptatt av å styrke det biologiske prinsippet og at foreldre anerkjennes som viktige samarbeidspartnere i barnas hverdag enten de bor hjemme eller er under barnevernets omsorg. Vi ønsker å jobbe for å styrke relasjonene mellom foreldre-barn-fosterfamilie. Vi ønsker økt fokus på tidlig innsats og bredere satsning på tilbakeføringer til hjemmet. Vårt formål er: «Å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna under barnevernets omsorg, eller er i ferd med å få det. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger»

BARNEVERNSLOVUTVALGET: – Minstekrav til hva par.4-16 (oppfølging av foreldre) skal inneholde av tilbud, hjelp til foreldrene – Hastevedtak/hasteplasseringer (akuttvedtak) – Samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre, bvtjenesten, skole og andre – Tilbakeføring

BARNEVERNSREFORMEN – KOMMUNEREFORMEN: – Hjelpetiltak – Støtteperson – Slekts/nettverksplasseringer

SÆRDOMSTOLSUTVALGET: – Fylkesnemnd vs. Tingretten/Familiedomstol etc. – Hvilke virkninger får dette for foreldrene
– Fordeler/ulemper – Ankemuligheter

FAMILIEVERNETS OPPFØLGING SV FORELDRENE: – Tilbud vs. Tiltak – Mandatet til familievernkontorene – Det nasjonale tilbudet – Ansvarsavklaring mellom aktørene – Kriseteam»

Spørsmål fra medlemmer: Hvorfor kommer ikke private fosterhjem inn her? Undersøke hvor mange private fosterhjem finnes det og hvilke rammer har de? Forslag: Intervjue foreldre angående status i deres sak. Evt. statistisk materiale.

Tiltak i Helsetilsynet under Solveig Horne. Hva er mandatet? Hvor er foreldrene? Ønske om en representant fra OBF inn i Helsetilsynet?

Det informeres om at Utviklingsplanen er et forslag til arbeidet OBF skal jobbe spesifikt med frem til neste Landsmøte i 2018. Utviklingsplanen godkjennes.

Sak 5 Hovedstyre i OBF sine endringsforslag til vedtektene: 1. Navn 1.1 Organisasjonens navn er Organisasjonen for barnevernsforeldre, forkortes til OBF. 1.2 Tilknytning OBF er en selvstendig medlems- og interesseorganisasjon som er partipolitisk og religiøst uavhengig. 1.3 Formål OBF sitt formål er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine under barnevernets omsorg, eller er i ferd med å få det. 1.4 Oppgaver OBF skal arbeide aktivt for å: – bidra til at foreldre og barn i barnevernet skal få det bedre, at deres rettssikkerhet ivaretas og at det opprettholdes en god relasjon mellom foreldre, barn, øvrig familie samt andre nærstående. – bedre forståelse for at det i enhver plassering etableres et godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten. – styrke det biologiske prinsippet. – skape positive holdninger i barnevernet og samfunnet om barnevernsbarn og barnevernsforeldre. – samarbeide med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger. – være samlingspunkt og nettverk for barnevernsforeldre.

1.5 Kjerneverdier for organisasjonen – kjærlighet
– trygghet – respekt – dialog – samarbeid 1.6 Etiske retningslinjer – OBF aksepterer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller helse. – støtte, rådgivning og veiledning skal ytes etter den enkelte foreldres ønske, og ut fra OBF`s formål. – OBF skal fortløpende sørge for å kvalifisere representantene slik at de får gode rammer for å utøve sitt verv og utføre støttesamtaler med andre foreldre.

2. Organisasjonen Medlemmene utgjør grunnorganisasjonen. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Hovedstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene, og påser at den daglige driften av organisasjonen er i tråd med vedtektene og verdigrunnlaget, samt Utviklingsplan. AU har ansvaret for utøvelsen av den løpende driften. Der det er lokallag, består lokallaget av organisasjonens medlemmer i et avgrenset geografisk område. 2.1 Beslutningsregler I OBF fatter Landsmøtet og hovedstyret gyldige vedtak når over halvparten av de avgitte stemmen er for. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak om vedtektsendringer og om oppløsning av organisasjonen krever minst 2/3 flertall.

2.2 Medlemskap og kontingent 2.2.1 Ordinært medlemskap og valgbarhet foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine plassert av barnevernet og ønsker å tilslutte seg organisasjonens formålsparagraf, kan være ordinære medlemmer i OBF. Enkeltmedlemmer betaler en årlig kontingent på kr. 200,-. Par eller samboere betaler en samlet kontingent på kr. 300,-. Landsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten. Støttemedlemmer kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen.

2.3 Landsmøtet Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og kan avgjøre ethvert spørsmål innen OBF. Alle vedtak som fattes på Landsmøtet er bindende. Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned, hvert 2. år. Neste Landsmøte avholdes innen mai 2018. Det innkalles senest 10 uker før Landsmøtet. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker. Forslag til saker skal være i styret 5 uker før Landsmøtet. Sakspapirer til Landsmøtet sendes ut senest 3 uker før Landsmøtet finner sted.

Landsmøtet skal behandle:
a. Årsberetning b. Regnskap og revisjonsberetning for begge år i perioden c. Utviklingsplan for de kommende 2 år d. Andre saker og innkomne forslag e. Vedtektsendringer f. Rammebudsjett for de kommende 2 år g. Valg av: Leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem. h. Valg av valgkomite med 3 medlemmer.

Hovedstyret legger frem på Landsmøtet en innstilling til kandidater til de ulike vervene, jfr. pkt. g. Det skal føres protokoll fra Landsmøtet. Hvert betalt medlem innen 4 uker før Landsmøtet kan møte med tale-, forslags- og stemmerett. Hovedstyret har stemmerett på Landsmøtet, men ikke under pkt. A og b. Vedtak fattes ved alminnelig flertall med unntak av pkt e. Vedtektsendringer, som fattes med 2/3 flertall, jfr. Pkt. 2.1. 2.4 Hovedstyret Hovedstyret er høyeste myndighet mellom Landsmøtene og har ansvaret for at OBF`s virksomhet blir drevet i samsvar med Utviklingsplan, rammebudsjett, vedtekter og vedtak mellom landsmøtene. Hovedstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Hovedstyrets oppgaver: a. Kontakt med myndigheter og andre organisasjoner b. Utarbeide høringsuttalelser c. Innkalle og forberede saker til Landsmøtet d. Rekruttere medlemmer e. Administrere virksomheten/ arbeidsgiveransvaret for ansatte i OBF. f. Ha kontakt med medlemmene. g. Utarbeide utviklingsstøttende tiltak. h. Ha ansvar for årsregnskap. i. Overordnet ansvar for lokallagene. j. Behandle personalsaker, k. Avholde styremøter minimum 4 ganger i året. 2.4.1 Vilkår for å sitte i hovedstyre Alle i hovedstyret må undertegne en taushetserklæring, og må ha betalt medlemskontingent. For hvert nytt år må hovedstyrets medlemmer ha betalt medlemskontingent innen 1. februar. Et medlem kan både ha verv i hovedstyret og sitte i styret i et lokallag.

2.4.2 Varamedlemmets rolle og arbeidsoppgaver Varamedlemmer møter ved forfall av hovedstyremedlemmer, og ellers ved behov. 2.5 Arbeidsutvalg og Administrasjon AU består av leder, nestleder og et hovedstyremedlem.
AU har ansvar for at løpende drift er i tråd med vedtekter, vedtak og Utviklingsplan. Leder har det løpende personalansvar overfor organisasjonens ansatte.

2.5.1 Signaturrett Styreleder har signaturrett. Hvis hovedstyrets leder blir langvarig sykemeldt eller søker permisjon fra vervet, tildeles signaturrett til nestleder.

2.6 Lokallag Medlemmene oppfordres til å danne lokallag. Det dannes lokallag i de områder der det er interesse for det. En i hovedstyret er kontaktperson i hvert lokallag.. Hovedstyret i OBF utarbeider vedtekter for alle lokallag, som fremmes på Landsmøte. Lokallaget skal arbeide ut i fra OBFs vedtekter, strategiplan og verdier. Lokallag kan ikke politisk gi uttalelser på vegne av OBF uten å konferere med hovedstyret først. Når et lokallag danner et styre og har minst 10 betalende medlemmer, vil hovedstyret i OBF tilbakeføre 20 % av medlemskontingenten fra lokallagsmedlemmene. Utbetalingene vil skje i juni og desember. Regnskap fra lokallagene skal sendes hovedstyret kvartalsvis. Ved uoverensstemmelser i regnskapet vil utbetalinger fra hovedstyret kunne bli utsatt eller bortfalle helt. Lokallagene kan søke hovedstyret om tilskudd til aktiviteter og drift. Lokallagene kan ikke selv kreve medlemmer for ekstra kontingent. Lokallagene sender årsberetning og årsregnskap til hovedstyret hvert år innen 1.februar året etter.

2.7 Ekskludering fra tillitsverv og medlemskap Tillitsvalgte og medlemmer som handler i strid med OBFs vedtekter, vedtak og retningslinjer eller opptrer slik at det skader organisasjonen, kan bli ekskludert fra medlemskap og alle tillitsverv i OBF. Dette kreves 2/3 flertall fra hovedstyret. Ekskluderingen trer i kraft umiddelbart etter at den er vedtatt.

Det utarbeides egne retningslinjer for hovedstyrets behandling av slike saker. En tillitsvalgt og et medlem kan bli suspendert i påvente av behandling av forslag til ekskludering. En som er ekskludert fra et tillitsverv eller medlemskap, kan ikke stille til valg for tillitsverv før etter minimum to valgperioder etter ekskluderingen.

2.7.1 Om rusmiddelbruk Møter og samlinger i regi av OBF, skal være alkohol- og rusfrie. Overtredelse medfører at man blir sendt hjem på egen regning. Ved gjentakelse skal vedkommende ekskluderes fra tillitsverv, jfr.

2.8 Permisjon og fratredelse fra tillitsverv Hovedstyret i OBF behandler søknader om permisjon. Hovedstyret kan innvilge permisjon i inntil 12 uker om gangen.

Dersom et hovedstyremedlem trekker seg eller av annen grunn faller fra vervet sitt, skal 1.vara tre inn i hovedstyret. Ved behov kan hovedstyret supplere og konstituere seg selv.

3. Økonomi, budsjett, regnskap
OBF skal til enhver tid ha et budsjett for gjeldende regnskapsår. Budsjettet vedtas av hovedstyret ut fra rammebudsjettet som er vedtatt på Landsmøtet.

OBF skal føre regnskap for inntekter og utgifter i tråd med gjeldende lover og regler. Årsregnskapet med revisjonsberetning legges frem for Landsmøtet for godkjenning. Eventuelle styrehonorar skal avgjøres av Landsmøtet.

4. Ekstraordinært Landsmøte Ekstraordinært landsmøte holdes når hovedstyret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

5. Oppløsning av organisasjonen Oppløsning av organisasjonen kan avgjøres av landsmøte med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller organisasjonens midler Foreldrestøtten, i Oslo, Kirkens Bymisjon.

6. Utvalg Hovedstyret har fullmakt til å nedsette utvalg for å ivareta definerte oppgaver.

7. Faglig råd OBF skal ha et faglig råd som skal bestå av minimum 2 fagpersoner. Styreleder og et styremedlem tiltrer faglig råd som medlemmer. Hovedstyret oppnevner medlemmer av faglig råd. Faglig råd drøfter og avgir uttalelser om aktuelle faglige problemstillinger som organisasjonen arbeider med. Faglig råd behandler ikke enkeltsaker. OBF kan ikke referere uttalelser fra enkeltpersoner i utvalget, med mindre annet er avtalt.

8. Iverksettelse Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter vedtak på Landsmøtet. Oslo 26. oktober 2014 Endret på Landsmøtet 30. oktober 2016

Ingen innsigelser til forslag om vedtektsendringer. Forslaget godkjent.

Sak 6 Rammebudsjett for 2017 og 2018

Ingen innsigelser til rammebudsjettet. Forslaget godkjent.

Sak 7 Forslag til resolusjon fra Landsmøtet; kommentarer til Statsbudsjettet for 2017 eller NOU’en fremlagt 29.09.2016 (forslag til ny barnevernlov)

Innspill fra medlemmene: Lokallag Oppfølging av foreldre Familievern Tilbud i OBF til foreldre Bidra til at foreldre i sorg/ krise kan hjelpes der de er for å takle hverdagen og håpe på fremtiden. At barnevernstjenesten ikke skal gå ut fra det de leser, men at de snakker med foreldrene først. Rettssikkerheten til barna/ familien, et rettsvern i forhold til barnevernstjenesten. Standardisering av prosesser og lik behandling over hele landet. Kvalitetssikring – fortelle de gode historiene som rollemodeller for god barnevernsskikk.

Usikker på om dette skal med i referatet, eller om det er resolusjonen som skal stå her.

Sak 8 Valg av Hovedstyret frem til neste Landsmøte Hovedstyret har følgende innstilling til valg av Hovedstyre for OBF kommende periode 2016-2018

Leder Merethe Løland Nestleder Anne Hammergren Styremedlem Ina Krefting Taug Styremedlem Heidi Olsen Berntsen Styremedlem Svein Westrheim Styremedlem Ronny Emil Jakobsen

Varamedlem Anne Grethe Moe Von Hirsh

Leder Merethe Løland og nestleder Anne Hammergren gjenvalgt.

Forslag til nye styremedlemmer Regine Sara Kristin Birgit

Avstemning Styremedlemmer Ina Krefting Taug, Heidi Olsen Berntsen, Svein Westrheim og Ronny Emil Jakobsen ble gjenvalgt.

Varamedlemmer Anne Grethe Moe Von Hirsh

Forslag på nye varamedlemmer Åse Regine
Birgit Kristin Sara

Nye varamedlemmer valgt 1. varamedlem Regine 2. varamedlem Sara

Nytt Hovedstyre i OBF 2016-2018 Leder Merethe Løland Nestleder Anne Hammergren Styremedlem Ina Krefting Taug Styremedlem Heidi Olsen Berntsen Styremedlem Svein Westrheim Styremedlem Ronny Emil Jakobsen 1. varamedlem Regine 2. varamedlem Sara

Valgkomité Medlemmer som ønsker å ha dette vervet frem til neste landsmøte melder dette på mail til OBF.

Sak 9 Utgår. Tatt bort under konstituering. Er endel av Hovedstyrets ansvar.

Referent Anne Hammergren