Landmøte 2014

Organisasjonen for barnevernsforeldre
Protokoll fra Landsmøte 26. oktober 2014
SAKSLISTE
1. Konstituering
a. godkjenning av innkalling
b. godkjenning av saksliste
c. valg av ordstyrer og referent
d. valg av tellekorps
e. valg av 2 som skal underskrive protokollen
f. godkjenning av forretningsorden (taletid med mer)
2. Årsberetning for OBF fra 17.11.13 – 04.10.14 fra styret
3. Regnskap for januar 2014 – 30.09.14
4. Strategiplan for 2015-2016
5. Vedtektsendringer
6. Rammebudsjett for 2015 og 2016
7. Forslag til resolusjon fra Landsmøtet; kommentar til Statsbudsjettet for 2015
8. Valg av styret for de kommende 2 år
9. Valg av revisor

 

SAK 1 Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent
b. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent

Det var 11 medlemmer tilstede med tale- og stemmerett.
I tillegg Hege Sundt, organisasjonskonsulent i OBF og støttemedlem Tove, begge med talerett.
c. Valg av ordstyrer og referent
Anne Olsen ble valgt til ordstyrer.
Organisasjonskonsulent Hege Sundt ble valgt til referent.
d. Valg av tellekorps.
Tove ble valgt som tellekorps

e. Valg av 2 til å underskrive protokollen
Anne Grete og Anja ble valgt til å underskrive protokollen.
f. Godkjenning av forretningsorden
Foretningsorden ble godkjent.
SAK 2. Årsberetning for OBF fra 17.11.13 – 04.10.14
Landsmøte følgende kommentar til den fremlagte årsberetning.
Til punkt 1: Det kommer ikke fram i OBFs arbeid at styret også har jobbet med den gruppe foreldre som er i ferd med å få barna sine plassert i barnevernet.

Landsmøte godkjente årsberetningen fra OBF for perioden 17.11.13-04.10.14.
SAK 3 Regnskap for OBF for januar 2014 – 30.09.14
Landsmøte godkjente regnskapet for perioden januar 2014- 30.09.14.
SAK 4: Strategiplan FOR 2015-2016
Til strategiplanen ble det fremmet forslag om en del IV Hjelpetiltak før omsorgsovertakelse. Dette forslaget ble nedstemt, da OBF først og fremst retter seg mot foreldre som har barna sine plassert av barnevernet.

Til strategiplanen del 1 Barna våre – økt rettssikkerhet for barn plassert av barnevernet, kom det frem to forslag.
Et nytt punkt; “Barn med minoritetsbakgrunn må få rett til å opprettholde eller utvikle morsmål”, ble enstemmig vedtatt.

Et nytt punkt; “Hjelpetiltak som iverksettes skal ivareta barnets rettssikkerhet”. Forslaget falt med 8 stemmer.

Til strategiplanen del 2 Oppfølging av foreldre til barn plassert av barnevernet, ble det fremmet to forslag.
Et nytt punkt, “I det et barn plasseres av barnevernet, enten akutt eller planlagt, må foreldre få et akutt tilbud om krisehjelp.” Forslaget ble enstemmig vedtatt

Til punktet: “Ved plassering av barn utenfor hjemmet, må barnevernet sørge for god informasjon til foreldrene. Informasjonen må si noe om rettighetene som mor/far, noe om de nye rollene, om forventningene barnevernet har til oss og om samarbeidet rundt barnet” ble det gitt en kommentar om at barneverntjenesten må forplikte seg til å informere foreldre om de økonomiske konsekvenser ved en omsorgsovertakelse, som stopp av ytelser som barnetillegg og barnetrygd.

Det ble foreslått et tillegg til dette punktet i strategiplan, “og nye plikter”. Det ble vedtatt med en stemme mot.

Landsmøte vedtok følgende Strategiplan for OBF i 2015 -2016:
Del 1 Barna våre – økt rettssikkerhet for barn plassert av barnevernet
• Alle barn som ønsker tillitsperson, må få dette
• Barnevernet må aktivt bidra til at barn får medvirke i egen sak
• Barn plassert av barnevernet må få opprettholde kontakten med sine foreldre, søsken og andre personer barnet har hatt en god relasjon til
• Barnevernet må ha gode rutiner for tilrettelegging av samvær etter omsorgsovertakelse, slik at samvær blir en god opplevelse for barn og foreldre
• Fylkesnemnda må erstattes av en familiedomstol
• Tilsynet for barn plassert av barnevernet må forbedres
• Barn med minoritetsbakgrunn må få rett til å opprettholde eller utvikle morsmål

Del 2 Oppfølging av foreldre til barn plassert av barnevernet
• I det et barn plasseres av barnevernet, enten akutt eller planlagt, må foreldre få et akutt tilbud om krisehjelp.
• § 4-16 i barnevernloven må følges bedre opp av kommunene, paragrafen må bli tydeligere
• Det må lovfestes en rett til støtteperson til foreldre som er i ferd med å få, og som har, barn plassert av barnevernet
• Barnevernet må forplikte seg til å utarbeide en egen plan for oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse, som skal være en del av saksfremlegget til Fylkesnemnda
• Ved plassering av barn utenfor hjemmet, må barnevernet sørge for god informasjon til foreldrene. Informasjonen må si noe om rettighetene som mor/far, noe om de nye rollene, og nye plikter, om forventningene barnevernet har til oss og om samarbeidet rundt barnet
• Foreldre må få tilbud som styrker deres omsorgskompetanse med tanke på tilbakeføring
• Det må utarbeides retningslinjer for den som fører tilsyn under samvær, og når det er tilsyn må det i samarbeid med foreldre være utarbeidet et tydelig mandat
• Alle foreldre må få tilbud om foreldrestøttene tiltak
• Foreldre skal ha rett til å bytte saksbehandler og/eller barnevernstjeneste
• Familievernets tilbud om foreldreveiledning etter omsorgsovertakelse og støtte til foreldrene ved samvær må videreutvikles, og tilbudet må bli landsdekkende.
• Foreldre til barn plassert av barnevernet må få plass i brukerråd i kommunen og bli brukt som erfaringsformidlere jf. ordningen i Stavanger kommune
• Foreldre til barn i barnevernet skal omtales som foreldre – ikke biologiske foreldre

Del 3 Videreutvikle OBF
• OBF skal styrkes ved rekruttering av flere medlemmer og etablering av lokallag, slik at vi blir en slagkraftig organisasjon
• OBF skal være en viktig høringsinstans for myndighetene og fagmiljøer
• OBF skal videreutvikle og opprettholde rådgivningstjenesten
• OBF skal tilby kurs for foreldre som har barn plassert
• OBF skal etablere egne fedregrupper
SAK 5 Vedtektsendringer
Forslag til endringer i Grunnregler, punkt 1.3 ble vedtatt.
1.3 Formål
OBFs formål er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert av barnevernet, eller er i ferd med å få det. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger

Forslag til endringer i Grunnregler, punkt 1.4 ble vedtatt.
1.4 Oppgaver
OBF skal arbeide aktivt for å:
• bidra til at barn i barnevernet får det bedre, at deres rettssikkerhet ivaretas og at de får opprettholde en god relasjon med sin familie
• sikre bedre rettigheter og tilbud til barnevernsforeldre i alle landets kommuner
• bedre forståelse for at det i enhver plassering etableres godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten
• skape positive holdninger i barnevernet og samfunnet om barnevernsbarn og barnevernsforeldre
• samarbeide med både politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger
• være samlingspunkt og nettverk for barnevernsforeldre

Forslag til endringer i Grunnregler, punkt 1.5 ble vedtatt.
1.5 Kjerneverdier for organisasjonen
• Kjærlighet
• Dialog
• Samarbeid
• Respekt
• Trygghet
• Omsorg
• Ansvar
• Lojalitet
• Engasjement
• Kultursensitivitet
• Ønske om å bedre barnets og foreldrenes livssituasjon
• Ønske om å bedre lovverket og barnevernet
• Ønske om å hjelpe andre foreldre til å få det bedre

Forslag til endringer i Grunnregler, punkt 1.6 ble vedtatt.
1.6 Etiske retningslinjer
• OBF aksepterer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller helse
• Støtte, rådgivning og veiledning skal ytes til den enkelte foreldre, og ut fra OBFs formål
• OBF skal fortløpende sørge for å kvalifisere sine tillitsvalgte, slik at de får optimale rammer for å utføre sitt verv og utføre støttesamtaler med andre foreldre

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen ble vedtatt.
2. Organisasjonen
Medlemmene utgjør grunnorganisasjonen.
Landsmøte er organisasjonens høyeste myndighet.
Hovedstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene, og påser at den daglige driften av organisasjonen er i tråd med vedtektene og verdigrunnlaget, samt strategiplan.
AU og organisasjonens ansatte har ansvaret for utførelsen av den daglige driften.
Der det er lokallag, består lokallaget av organisasjonens medlemmer i et avgrenset geografisk område.

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.1 ble vedtatt.
2.1 Beslutningsregler
I OBF fatter Landsmøtet og hovedstyret gyldig vedtak når over halvparten av de avgitte stemmer er for. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Hovedstyret er beslutningsdyktig når (tatt bort: mer enn) minst halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak om vedtektsendringer og om oppløsning av organisasjonen krever minst 2/3 flertall av Landsmøtet.

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.2. ble vedtatt.
2.2.1 Ordinært medlemskap og valgbarhet
Foreldre som har, har hatt eller er i ferd med å få barna sine plassert av barnevernet og ønsker å tilslutte seg organisasjonens formålsparagrafer, kan være ordinære medlemmer i OBF.

Enkeltmedlemmer betaler en årlig kontingent på kr. 200,-. Par eller samboere betaler samlet en årlig kontingent på kr. 300,-.
Landsmøte fastsetter størrelsen på kontingenten.

2.2.2 Støttemedlemskap
Støttemedlemskap kan tegnes av pårørende til foreldre, enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser. Støttemedlemmer som bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger, private eller offentlige instanser betaler årlig en kontingent på kr 500,-.
Enkeltpersoner betaler en kontingent på kr. 200.-

Landsmøte fastsetter størrelsen på kontingenten.
Støttemedlemmer kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen.

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.3. ble vedtatt.
2.3 Landsmøte
Landsmøte er organisasjonens øverste organ, og kan avgjøre ethvert spørsmål innen OBF. Alle vedtak som fattes på Landsmøte er bindende.
Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av oktober, hvert andre år. Det innkalles senest 10 uker før Landsmøtet. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker. Forslag til saker skal være i styret 5 uker før Landsmøtet. Sakspapirer til Landsmøte sendes ut senest 3 uker før landsmøtet finner sted.

Landsmøtet skal behandle:
a. Årsberetning
b. Regnskap og revisjonsberetning for begge år i perioden
c. Strategiplan for de kommende 2 år
d. Andre saker og innkomne forslag
e. Vedtektsendringer
f. Rammebudsjett for de kommende 2 år
g. Valg av: leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1.og 2.varamedlem
h. Valg av revisor

Hovedstyret legger fram på Landsmøtet en innstilling til kandidater til de ulike vervene, jfr. pkt. g. og h. Det bør tilstrebes at hver geografiske region i Bufetat (nord, Midt-Norge, vest, sør og øst) og Oslo er representert i styret.

Det skal føres protokoll fra landsmøtet.
Hvert betalte medlem innen 4 uker før Landsmøte kan møte med tale-, forslags- og stemmerett.
Hovedstyret har stemmerett på Landsmøtet, men ikke under punkt a. og b.
Vedtak fattes ved alminnelig flertall med unntak av punkt e. Vedtektsendringer, som fattes med 2/3 flertall, jfr. punkt 2.1.
Organisasjonskonsulenten har møte-, talerett og forslagsrett.

 

 

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.4. ble vedtatt.
2.4 Hovedstyret
Hovedstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene og har ansvaret for at OBFs virksomhet blir drevet i samsvar med strategiplan, rammebudsjett, vedtekter og vedtak mellom landsmøtene.

Hovedstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Hovedstyrets oppgaver:
a. Kontakt med myndighetene og andre organisasjoner
b. Utarbeide høringsuttalelser
c. Innkalle og forberede saker til Landsmøte
d. Rekruttere medlemmer
e. Administrere virksomheten/arbeidsgiveransvar for ansatte i OBF
f. Ha kontakt med medlemmene
g. Utarbeide utviklingsstøttende tiltak
h. Ha ansvar for årsregnskap
i. Overordnet ansvar for lokallagene
j. Behandle personalsaker
k. Avholde styremøter minimum 4 ganger i året
l. Fungere som valgkomité frem til Landsmøte 2016,

2.4.1 Vilkår for å sitte i hovedstyret
Alle i hovedstyret må undertegne en taushetserklæring, og må ha betalt medlemskontingent.
For hvert nytt år må hovedstyrets medlemmer ha betalt medlemskontingent innen 1.februar.
Et medlem kan både ha verv i hovedstyret og sitte i styret i et lokallag.

2.4.2 Varamedlemmets rolle og arbeidsoppgaver
Varamedlemmer møter til første hovedstyremøte etter et landsmøte, og deretter ved forfall av hovedstyremedlemmer.
Varamedlemmer trår kun inn i arbeidsoppgaver/ representasjon der et hovedstyremedlem har meldt forfall.
Dette blir gjort i prioritert rekkefølge, jfr. om varamedlemmet er 1. eller 2.vara.

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.5. ble vedtatt.
2.5 Arbeidsutvalg og Administrasjon
AU består av leder, nestleder og organisasjonskonsulenten.
AU har ansvar for at daglig drift er i tråd med vedtekter, vedtak og strategiplan
AU arbeider ut fra et mandat gitt av hovedstyret.
Leder utøver daglig personalansvar overfor organisasjonskonsulenten.
Organisasjonskonsulenten arbeider ut fra OBFs vedtekter, strategiplan, vedtak fra Lands- og hovedstyremøter, samt stillingsinstruks vedtatt av hovedstyret.

 

2.5.1 Signaturrett
Styreleder og organisasjonskonsulenten har signaturrett hver for seg. For uttak av penger fra organisasjonens konto, må det være signaturer fra begge ved beløp over 25.000.-. Hvis hovedstyrets leder blir langvarig sykmeldt eller søker permisjon fra vervet, tildeles signaturretten til nestleder.

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.6. ble vedtatt.
2.6 Lokallag
Medlemmene oppfordres til å danne lokallag.
Det dannes lokallag i de områder der det er interesse for det.
En i hovedstyret er kontaktperson i hvert lokallag.
Hovedstyret i OBF utarbeider vedtekter for alle lokallag, som fremmes på Landsmøte.
Lokallaget skal arbeide ut fra OBFs vedtekter, strategiplan og verdier.
Lokallag kan ikke politisk gi uttalelser på vegne av OBF uten å konferere med hovedstyret først.
Når et lokallag danner et styre og har minst 10 betalende medlemmer, vil hovedstyret i OBF tilbakeføre 20 % av medlemskontingenten fra lokallagsmedlemmene. Utbetalingene vil skje i juni og desember.
Regnskap fra lokallagene skal sendes hovedstyret kvartalsvis. Ved uoverensstemmelser i regnskapet vil utbetalinger fra hovedstyret kunne bli utsatt eller bortfalle helt.
Lokallagene kan søke hovedstyret om tilskudd til aktiviteter og drift.
Lokallagene kan ikke selv kreve medlemmer for ekstra kontingent.
Lokallagene sender årsberetning og årsregnskap til hovedstyret hvert år innen 1.februar året etter.

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.7. ble vedtatt.
2.7 Ekskludering fra tillitsverv og medlemskap
Tillitsvalgte og medlemmer som handler i strid med OBFs vedtekter, vedtak og retningslinjer eller opptrer slik at det skader organisasjonen, kan bli ekskludert fra medlemskap og alle tillitsverv i OBF. Dette kreves 2/3 flertall fra hovedstyret. Ekskluderingen trer i kraft umiddelbart etter at den er vedtatt.
Det utarbeides egne retningslinjer for hovedstyrets behandling av slike saker.

En tillitsvalgt og et medlem kan bli suspendert i påvente av behandling av forslag til ekskludering.

En som er ekskludert fra et tillitsverv eller medlemskap, kan ikke stille til valg for tillitsverv før etter minimum to valgperioder etter ekskluderingen.

 

2.7.1 Om rusmiddelbruk
Møter og samlinger i regi av OBF, skal være alkohol- og rusfrie. Overtredelse medfører at man blir sendt hjem på egen regning. Ved gjentakelse skal vedkommende ekskluderes fra tillitsverv, jfr. 2.7.

Forslag til endringer i del 2 Organisasjonen, punkt 2.8. ble vedtatt.
2.8 Permisjon og fratredelse fra tillitsverv
Hovedstyret i OBF behandler søknader om permisjon. Hovedstyret kan innvilge permisjon i inntil 12 uker om gangen.
Dersom et hovedstyremedlem trekker seg eller av annen grunn faller fra vervet sitt, skal 1.vara tre inn i hovedstyret. Ved behov kan hovedstyret supplere og konstituere seg selv.

Forslag til endring fra styret, til hovedstyret i del 3 ble vedtatt.
3. Økonomi, budsjett, regnskap
OBF skal til enhver tid ha et budsjett for gjeldende regnskapsår. Budsjettet vedtas av hovedstyret ut fra rammebudsjettet som er vedtatt på Landsmøtet.
OBF skal føre regnskap for inntekter og utgifter i tråd med gjeldende lover og regler. Årsregnskapet med revisjonsberetning legges frem for Landsmøtet for godkjenning.
Eventuelle styrehonorar skal avgjøres av Landsmøtet.

Forslag til endring fra styret, til hovedstyret i del 6 ble vedtatt.
6. Utvalg
Hovedstyret har fullmakt til å nedsette utvalg for å ivareta definerte oppgaver.

Forslag til endring fra styret, til hovedstyret i del 7 ble vedtatt.
7. Faglig råd
OBF skal ha et Faglig råd som skal bestå av 3-5 fagpersoner, styreleder, et styremedlem og organisasjonskonsulenten. Oppnevnelse av medlemmer til Faglig råd skjer av hovedstyret.
Faglig råd drøfter og avgir uttalelser om aktuelle faglige problemstillinger som organisasjonen arbeider med.
Faglig råd behandler ikke enkeltsaker. OBF kan ikke referere uttalelser fra enkeltpersoner i utvalget, med mindre annet er avtalt.
Faglig råd møtes 3-4 ganger pr. år.

Forslag til endring fra styret, til hovedstyret i del 8 ble vedtatt.
8. Iverksettelse
Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter vedtak på Landsmøtet.
SAK 6 Rammebudsjett for 2015 – 2016
Det fremlagte rammebudsjett ble enstemmig vedtatt inkludert mulighet for at styret kan motta styrehonorar.
Sak 7 Forslag til resolusjon fra Landsmøtet
Følgende resolusjon ble enstemmig vedtatt.
BEDRE OPPFØLGING AV FORELDRE ETTER OMSORGSOVERTAKELSE – KRISETEAM – RETT TIL Å HA EN STØTTEPERSON – TILBUD FRA FAMILIEVERNET
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) en interesse- og støtteorganisasjon for foreldre som har barna sine plassert av barnevernet, som ble stiftet 17.11.13. Formålet er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert av barnevernet, eller er i ferd med å få det. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger

OBF er glad for at det i Statsbudsjettet for 2015 er foreslått økning i både barnevern og familievern. Det er fremdeles mange kommuner som ikke klarer å utføre sine lovpålagte oppgaver innen barnevernet. Dette gjelder både i tilbud og iverksetting av gode hjelpetiltak og oppfølgingen etter plassering utenfor hjemmet.

OBF har i dag hatt landsmøte – og landsmøte vil med dette be Stortinget prioritere iverksetting av foreldrestøttende tiltak for foreldre som er i ferd med å få barna sine plassert av barnevernet og de som allerede har barna sine plassert.

Kriseteam – ivaretakelse av foreldre i det barnet blir tatt fra deg
Når barnevernet henter et barn hos foreldrene for plassering i beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon, enten akutt eller planlagt, må foreldre få et akutt tilbud om krisehjelp. Mange foreldre har opplevd at de har stått helt alene i denne situasjonen. I tillegg til sorgen og fortvilelsen, kan en plassering være forbundet med skam, hvor det ikke er så lett å ringe til nettverket sitt for hjelp.

OBF ber om at det i 2015 blir pålagt alle barneverntjenester å ha en kriseberedskap for foreldre i det et barn plasseres utenfor hjemmet. Foreldre må bli ivaretatt av noen som er opplært til å gi krisehjelp. Det er ikke nødvendigvis barneverntjenesten som selv som skal utføre denne krisehjelp, men de må være ansvarlig for at det finnes en kriseberedskap og at foreldre blir tilbudt dette i det barnet deres blir plassert utenfor hjemmet.

Lovfesting av støttepersoner for foreldre som har barna sine plassert
OBF ber om at det i 2015 skjer en lovendring i barnevernloven som gir foreldre rett til en støtteperson. Dette er allerede lovfestet i Danmark. Støttepersonen må tilbys med en gang barneverntjenesten vurderer en omsorgsovertakelse. Alle foreldre må få tilbud om dette. Foreldre må få velge denne personen selv. Barneverntjenesten må betale for støttepersonen, og denne må kunne være til stede for foreldrene så lenge de har behov for støtte.

Tilbud fra familievernet
I revidert nasjonal budsjett for 2014 ble det bevilget tilskudd til familievernet med 6,9 millioner kroner for å bedre tilbudet om foreldreveiledning etter omsorgsovertakelser, og for å gi bedre støtte til foreldrene ved samvær med barna. Dette er OBF svært glad for. Vi ber om at dette blir et tilbud ved alle landets familievernkontor.
SAK 8 Valg av styret for de kommende 2 år
Benedikte Breivik, region nord ble enstemmig valgt til leder.
Merethe Løland, region vest ble enstemmig valgt til nestleder.

Som styremedlemmer ble følgende enstemmig valgt;
Anne Grethe M. Hirsch, Oslo
Ina Krefting Taug, region sør
Anne Olsen, region sør
Lise M. I. Lågstad, region sør

Det kom forslag på Anja Moberg Fjeld, Oslo som varamedlem. Hun ble enstemmig valgt.

Landsmøtet gir styret i fullmakt til supplere seg selv med et varamedlem fra region Midt-Norge eller region øst.

SAK 9 Valg av revisor
Statsautorisert Merete O. Sandsnes, BDO fra Oslo ble enstemmig valgt som revisor for OBF.

 

 

Leder Benedikte Breivik avsluttet Landsmøtet 2014.

 

 

Anne Grethe M. Hirsch Anja Moberg Fjeld