Vi foreldre ønsker å være en del av barnets liv. Vi ønsker ikke to timer annenhver måned med vri åtter på et møterom hos barnevernet, slik det ofte er.

Det har den siste tiden vært flere fosterforeldre som har stått fram anonymt med (u)like historier om hvor krevende det er å være fosterforeldre, og da særlig knyttet til dette med samvær og tilbakeføring.

Det er anslagsvis 10–20.000 foreldre i Norge (basert på tall over barn under offentlig omsorg) som har vedtak på at barnet ikke skal bo hos sine foreldre. Men vi er en gruppe som sjelden kommer til orde i det offentlige ordskiftet, har generelt mye stigma knyttet til det å være barnevernsforeldre, og som i mange år har blitt nærmest glemt.