Innspill til Bufdir sin ekspertgruppe – valg av fosterhjem

Utfordringsbildet når det gjelder bvtj sitt arbeid: 
 •  for lite systematisk og strukturert arbeid fra bvtj sin side når det gjelder involvering av barn og foreldrene i arbeidet, når det gjelder informasjon om partene, hvem skal vite hva om hvem og hvordan
 • for lite fokus på hvilke forventninger man har til partene om samarbeid, involvering, inkludering mm
 • for lite fokus på hvordan man kan kommunisere og hva man ikke bør kommunisere med fosterhjemmet
 • for lite fokus og forståelse for at alle plasseringer av barn er utfordrende og at reaksjoner vil være helt naturlige og ikke nødvendigvis handler om re traumatisering
 • ha større fokus på å forebygge reaksjoner, enn å lage reaksjoner, større fokus på samarbeid, fremfor å skape avstand og fremmedgjøre partene rundt barnet
 • for mye “føre-var” tankegang om skjerming av barn og fosterforeldre, både når det gjelder kontakt og involvering av barnets foreldre
 • barnevernet må tydeliggjøre ovenfor fosterforeldrene hvilke forventninger som ligger i oppdraget, ved en midlertidig plassering
 • barnevernet må i større grad anerkjenne foreldrenes kunnskap om barnets behov og interesser når det gjelder valg av fosterhjem
 • fosterhjemmet bør ikke bare matche med barnet, men også med foreldrene og bvtj
 • bvtj må i større grad hensyn ta familiens miljø, religion og kulturelle bakgrunn/identitet
Forslag til løsninger på utfordringene:
 • fullstendig åpenhet i forhold til hvilken informasjon om foreldrene som deles med fosterhjemmet og hvorfor akkurat den informasjonen deles
 • mer involvering/brukermedvirkning fra starten av, både når det gjelder behov, ønsker og tanker om hvilket fosterhjem som kan passe best for barnet/barna
 • aktiv involvering i forhold til barnets hverdag, det være seg fritidsaktiviteter, skole, foreldremøter, ansvarsgruppemøter mm
 • legge til rette for aktiviteter der både foreldre, fosterforeldre og barnet deltar
 • skape trygge og gode arenaer for utveksling av SAMME informasjon om utfordringer, planer, samarbeid mm
 • utstrakt bruk av slekt- og nettverksplasseringer
 • utstrakt brukt av familieråd i arbeidet med å finne gode fosterhjem for barnet
 • aktivt involvere familien i barnets flytting til fosterhjemmet, og at det kan skje over noe tid/skånsom flytting
Informasjon foreldre ønsker om fosterhjemmet før barnet flytter inn:
 • hvem er de?
 • hvor gamle er de?
 • hvor mange bor i fosterhjemmet i tillegg til fostermor og/eller fosterfar?
 • hvilken bakgrunn har de?
 • har de vært beredskapshjem eller fosterhjem før?
 • hvilke fritidsinteresser har de?
 • dyr i familien?
 • hvor bor de? by? land? Nord, sør, øst, vest eller midt?
 • familieverdier
 • religiøs eller kulturell tilhørighet

Dette er et utdrag av OBF sine innspill til Bufdir sin ekspertgruppe – valg av fosterhjem. Møtedato 5 mars 2024. Dersom du har andre innspill du ønsker vi skal ta med send gjerne til post@barnevernsforeldrene.no.