Mandag 29.4.24 deltok OBF i partsammensattgruppe for å gi innspill til hvordan vi sammen kan finne bedre løsninger som ivaretar utfordringene knyttet til fosterhjem. Vi i OBF er glade for at samtlige deltakere i gruppen er i samme båt. Vi har alle sett de samme utfordringene, nå ser vi sammen mot gode løsninger for de unge det gjelder. Vi ser at vi som organisasjon har mye å bidra med i dette arbeidet og har aktivt meldt oss på i arbeidet med å finne ut hvordan forebygging/tidlig innsats og fremtidens fosterhjem-løsninger kan og bør være. Arbeidet med å skissere opp nye, gode og innovative løsninger er i full gang i OBF.

Et av forslagene vi løfter opp er landsbytankegangen- vi må samle oss rundt sårbare familier slik at barn og unge kan få den hjelpen de har behov for, der de er. Vi ser på hvordan vi kan benytte kraften i sivilsamfunnet til å være en ressurs for dem som har behov for hjelp og støtte. Vi ser på hvordan vi kan løfte forebygging og tidlig innsats på en måte som kan forhindre at sårbare familier havner i varig utenforskap.

I tråd med barnevernsreformen kan forebygging og tidlig innsats manifesteres på et langt lavere nivå.

  • Vi kjenner rausheten i befolkningen, og viljen til å bistå med støtte. Med istandsetting, opplæring og samarbeid på tvers mellom både de kommunale tjenestene, istandsatte støttefamilier og fleksible fosterhjem- tror vi at vi bygger både et godt og inkluderende samfunn, forebygger levekårsutfordringer og forebygger helseutfordringer i sårbare familier.