Den 8. april la regjeringen frem høringsnotat om kvalitetsreform i barnevernet. Høringsnotatet har mange forslag som ved første øyekast har til hensikt å sette barnets foreldre på sidelinjen, og legger lite vekt på samarbeid og samhandling med partene rundt barnet. OBF har nedsatt en arbeidsgruppe som vil jobbe seg gjennom notatet og gi et grundig høringssvar innen 2. juli 2024.

Første møte er 24.4 kl. 18-20. 

Skulle du ønske å delta i et slik arbeid, kan du sende en epost til merethe@barnevernsforeldrene.no

Les mer om høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/offentlig-horing-av-forslag-til-endringer-i-barnevernsloven-mv/id3033092/?expand=horingsnotater