Har du opplevd akuttvedtak om omsorgsovertakelse ?

§ 4-2 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse
Barnevernstjenestens leder, lederens stedfortreder eller påtalemyndigheten kan treffe akuttvedtak om omsorgsovertakelse dersom det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke gjennomføres straks. Dersom det er behov for videre tiltak skal barnevernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket med en begjæring til barneverns- og helsenemnda om tiltak. Dersom en slik begjæring ikke foreligger innen seks uker, faller akuttvedtaket bort.

Rettigheter:

Rett på advokatbistand fra øyeblikket du er gjort kjent med vedtaket

Du har rett til å få saken prøvd for barneverns- og helsenemnda § 14-23 Klage på akuttvedtak og vedtak om midlertidig flytteforbud. De private partene kan påklage akuttvedtak etter § 4-2 første og annet ledd. Klagen fremsettes direkte for nemnda. Klagen behandles av nemndleder alene. Det skal holdes et møte der partene får mulighet til å redegjør for sitt syn og til å føre de bevisene som nemndlederen tillater. Vedtak i klagesaker skal treffes innen en uke etter at nemnda mottok saken. Dersom klagen er behandlet av ordinær nemnd, er fristen for å treffe vedtak to uker etter at nemnda mottok saken. Dersom man er uenig i vedtaket fra nemnda kan man kreve rettslig prøving § 14-25 Rettslig prøving av nemndas vedtak. Fristen for å kreve rettslig prøving er en måned.

 

Tips og råd til deg som opplever vedtak om akutt omsorgsovertakelse:

Snakk gjerne med noen som har opplevd liknende situasjon som du går gjennom, OBF tilbyr likepersoner fra høsten 2023 (her, med oversikt over hvem vi har i katalogen vår)

Oppsøk hjelp i tide

OBF tilbyr nettverk for foreldre som opplever akutt omsorgsovertakelse

Skaff deg en advokat som kan bistå deg i saken din, det kan være lurt å finne riktig advokat tidlig og holde fast ved valget. Advokater får ikke dekket utgifter til å gå gjennom hele sakens dokumenter og derfor vil en advokat du benytter overtid etter hvert få god oversikt over dokumentene i saken. Skulle du være uheldig å ikke få medhold i nemnd eller tingretten betyr ikke det nødvendigvis at advokaten gjorde en dårlig jobb. Forsøk å tenk at du skal finne en advokat som forstår saken og som gir gode råd om veien videre.

Kvalifikasjoner

Publisert

5. mars 2023

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *