Har du opplevd akuttvedtak om omsorgsovertakelse ?

§ 4-2 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse
Barnevernstjenestens leder, lederens stedfortreder eller påtalemyndigheten kan treffe akuttvedtak om omsorgsovertakelse dersom det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke gjennomføres straks. Dersom det er behov for videre tiltak skal barnevernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket med en begjæring til barneverns- og helsenemnda om tiltak. Dersom en slik begjæring ikke foreligger innen seks uker, faller akuttvedtaket bort.

Har du mottatt en bekymringsmelding ?

En bekymringsmelding er en melding til barnevernstjenesten, enten sendt av offentlig ansatte eller privatpersoner. Barnevernstjenesten skal gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger snarest, og senest innen en uke etter at de er mottatt. En bekymringsmelding kan føre til: