Rettigheter

Etter en omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten også følg eopp barnets foreldre. Dette er nedfelt i barnevernloven - siste endring fra januar 2014:

§4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene.

Barneverntjenesten skal der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette for samvær med søsken.

Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging.

Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser.

 

I juni 2009 ga Barne- og likestillingsdepartementet ut en veileder for den kommunale barneverntjenesten: Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon.

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnevern/Q-1157%20B%20Oppf%C3%B8lging%20av%20foreldre.pdf

 

Om oppfølging av foreldre er også beskrevet i en rapport fra Diakonhjemmets Høgskole:

Slettebø, T. (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Kunnskap og metoder i praktisk arbeid. Rapport nr. 1/2009. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole

://brage.bibsys.no/dihttp akon/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9574/1/rapport_nr_1_2009.pdf